Diyanet’in hac kafilesi uğurlandı

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı or­ga­ni­zas­yo­nuy­la hac­ca gi­de­cek olan Ço­rum ka­fi­le­si yo­la çık­tı.

Diyanet’in hac  kafilesi uğurlandı

RE­CEP ME­BET

2018 Yı­lı Hac Se­zo­nu kap­sa­mın­da ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan 335 ki­şi­lik ka­fi­le ön­ce­ki gün dua­lar­la uğur­lan­dı. 

Ço­rum Be­le­di­ye­si Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li'nde ger­çek­le­şen uğur­la­ma prog­ra­mı­na Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu, Hac ve Um­re Şu­be Mü­dü­rü Ab­dul­mut­ta­lip Tat­lı­lı­oğ­lu, Müf­tü­lük İda­ri ve Ma­li İş­ler Şe­fi Er­dal Bu­lut ile ba­zı din gö­rev­li­le­ri, ha­cı aday­la­rı ve ya­kın­la­rı ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

12 din gö­rev­li­si­nin eş­lik et­ti­ği ka­fi­le­ye Ala­ca, İs­ki­lip ve Os­man­cık il­çe­le­rin­den ge­len grup­la­rın da da­hil ol­du­ğu be­lir­til­di.

Yat­sı na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ku­ran-ı Ke­rim ti­la­ve­tiy­le baş­la­yan prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ab­dul­mut­ta­lip Tat­lı­lı­oğ­lu, hac or­ga­ni­zas­yo­nuy­la il­gi­li bil­gi­ler ver­di.
İla­hi ve ka­si­de­ler­le de­vam eden prog­ram­da kür­sü­ye ge­len Ab­dul­lah Pa­muk­lu ise hac iba­de­ti­nin fa­zi­le­tin­den bah­set­ti.

Hü­zün ve se­vin­cin bir ara­da ya­şan­dı­ğı prog­ram­da he­ye­can­lı ol­duk­la­rı göz­le­nen ha­cı aday­la­rı, ken­di­le­ri­ni uğur­la­mak üze­re ge­len ya­kın­la­rı ile ve­da­laş­tı­lar.

Oto­büs Ter­mi­na­li'ni dol­du­ran ya­kın­la­rı ile he­lal­le­şen ha­cı aday­la­rı, kut­sal yol­cu­lu­ğa at­tık­la­rı ilk adı­mın se­vin­ci­ni ai­le­le­ri ve ak­ra­ba­la­rı ile pay­laş­tı­lar.

Ya­pı­lan dua ile kut­sal top­rak­la­ra uğur­la­nan ha­cı aday­la­rı, 8 oto­büs­ten olu­şan araç ka­fi­le­si ile An­ka­ra’ya ha­re­ket et­ti­ler.
Ka­fi­le­nin Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’ndan ha­va­yo­luy­la Cid­de'ye git­ti­ği­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­cek Ço­rum­lu ha­cı­la­rın 9 Ey­lül 2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yur­da dö­ne­ce­ği­ni kay­det­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER