Dolarını bozdurana kurban bıçağı hediye

Ker­van Plas­tik sa­hi­bi Ah­met Ka­ya­cı, “Tür­ki­ye’yi he­def alan eko­no­mik sal­dı­rı­la­ra kar­şı ül­ke­mi­zin ya­nın­da yer al­mak ama­cıy­la özel bir kam­pan­ya baş­lat­tık” de­di.

Dolarını bozdurana  kurban bıçağı hediye

RE­CEP ME­BET
Kam­pan­ya da­hi­lin­de 600 do­lar boz­du­ran her­ke­se Sür­me­ne ya­pı­mı kur­ban bı­ça­ğı ar­ma­ğan et­tik­le­ri­ni an­la­tan Ah­met Ka­ya­cı, ilk he­di­ye­nin ön­ce­ki gün sa­hi­bi­ni bul­du­ğu­nu söy­le­di.

Dü­zen­le­dik­le­ri kam­pan­ya­yı Kur­ban Bay­ra­mı son­ra­sın­da fark­lı bir kon­sept­le sür­dür­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ya­cı, “Ağus­tos ayı so­nu­na ka­dar 100 do­lar boz­du­ran ev ha­nım­la­rı­na ise te­miz­lik se­ti he­di­ye et­me­yi plan­lı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

Kam­pan­ya­dan fay­da­lan­mak is­te­yen­le­rin, boz­dur­duk­la­rı do­lar­la­rın de­kont­la­rı ile ma­ğa­za­la­rı­na ge­le­bi­le­cek­le­ri­ni ha­tır­la­tan Ka­ya­cı, de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen­le­ri Çöp­lük Çar­şı­sı al­tı Fa­ra­bi Cad­de­si nu­ma­ra 1’de­ki iş­yer­le­ri­ne da­vet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER