Dr. Hülya Çakmak’ın projesi finale kaldı

Mer­sin Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan 11.si dü­zen­le­nen Ar-Ge Pro­je Pa­za­rı 2018 et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Dr. Hül­ya Çak­mak, “Ha­vuç Kö­pü­ğü To­zu” pro­je­siy­le fi­na­le ka­la­rak ser­gi­len­me­ye de­ğer gö­rü­len pro­je­ler ara­sı­na gir­di.

Dr. Hülya Çakmak’ın projesi finale kaldı

Mer­sin Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan 11.si dü­zen­le­nen Ar-Ge Pro­je Pa­za­rı 2018 et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Dr. Hül­ya Çak­mak, “Ha­vuç Kö­pü­ğü To­zu” pro­je­siy­le fi­na­le ka­la­rak ser­gi­len­me­ye de­ğer gö­rü­len pro­je­ler ara­sı­na gir­di.


TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan da des­tek­le­nen ve 14-15 Ka­sım 2018 ta­ri­hin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te Dr. Hül­ya Çak­mak pro­je­si­ni sun­du ve jü­ri de­ğer­len­di­ril­me­si so­nu­cun­da pro­je­si be­ğe­ni­len ilk 12 pro­je ara­sın­da yer al­dı.


Mer­sin Üni­ver­si­te­si Tek­no­lo­ji Trans­fer Ofi­si ta­ra­fın­dan ba­sı­lan pro­je özet­le­ri ki­tap­çı­ğı tüm Tür­ki­ye’de­ki Tek­no­lo­ji Trans­fer Ofis­le­ri­ne gön­de­ri­lir­ken, ay­rı­ca ilk 12’ye ka­lan pro­je­le­rin özet­le­ri ma­il ola­rak da il­gi­li ku­rum­la­ra ile­ti­le­rek pro­je­le­rin pa­tent alın­ma­sı ve ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ta­nı­tıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 17:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER