‘Eğitim bütçesinde ayrımcılık yapılıyor’

Eği­tim Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, eği­tim büt­çe­sin­den öğ­ren­ci ba­şı­na ya­pı­lan har­ca­ma­lar­da ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­nı id­dia et­ti. 

‘Eğitim bütçesinde ayrımcılık yapılıyor’

Eği­tim Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, eği­tim büt­çe­sin­den öğ­ren­ci ba­şı­na ya­pı­lan har­ca­ma­lar­da ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­nı id­dia et­ti. 
Gül, “Tür­ki­ye'de yıl­lar­dır be­nim­se­nen pi­ya­sa­cı eği­tim sis­te­mi, ya­şa­mın her dü­ze­yin­de re­ka­be­ti, hiz­me­tin be­de­li­ni öde­me­yi, öğ­ren­ci ve ve­li­le­rin 'müş­te­ri' ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­ni he­def­ler­ken, top­lum­sal eşit­siz­li­ği ve top­lum­da­ki sı­nıf fark­lı­lık­la­rı­nı da­ha da de­rin­leş­tir­di. Ge­lir du­ru­mu­na gö­re de­ği­şik­lik gös­te­ren, ay­nı ma­hal­le­de fark­lı ni­te­lik­te okul­lar, ay­nı okul için­de fark­lı sı­nıf­lar oluş­ma­ya baş­la­dı.” de­di. “Geç­ti­ği­miz 16 yıl için­de eği­tim büt­çe­si­nin mil­li ge­li­re ora­nı çok az art­mış ol­ma­sı­na rağ­men, eği­tim­de büt­çe ra­kam­la­rı ih­ti­ya­cın çok al­tın­da kal­dı.” di­yen Gül, ko­nu­ya iliş­kin açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Eği­tim har­ca­ma­la­rı­nın esas yü­kü, eği­ti­min ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si ve ka­mu kay­nak­la­rı­nın özel okul­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı po­li­ti­ka­la­rı­nın da et­ki­siy­le, bü­yük öl­çü­de hal­kın sır­tı­na yı­kıl­dı.

2018 MEB büt­çe­sin­den 2017-2018 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da okul ön­ce­si eği­tim­de öğ­ren­ci ba­şı­na 1.673 TL; il­köğ­re­ti­me (il­ko­kul+or­ta­okul) öğ­ren­ci ba­şı­na 4 bin 326 TL; ge­nel or­ta­öğ­re­tim­de öğ­ren­ci ba­şı­na 6 bin 153 TL; mes­le­ki ve tek­nik or­ta­öğ­re­tim­de öğ­ren­ci ba­şı­na 7 bin 504 TL ay­rı­lır­ken, imam ha­tip li­se­le­rin­de oku­yan öğ­ren­ci ba­şı­na 12 bin 707 TL ay­rıl­dı. Bu du­rum, fark­lı okul tür­le­rin­de oku­yan öğ­ren­ci­le­re kar­şı bü­yük bir hak­sız­lık ol­du­ğu ka­dar, eği­tim­de dev­let eliy­le na­sıl ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­nı açık­ça gös­te­ri­yor.

Eği­tim, dev­re­di­le­mez ve vaz­ge­çi­le­mez ka­mu­sal bir hak­tır. Dev­let okul­la­rın­da pa­ra­lı eği­tim uy­gu­la­ma­la­rı yay­gın­laş­tık­ça, en dü­şük ge­lir di­li­min­de­ki yüz­de 20'lik ke­si­min ge­lir­le­ri için­de eği­tim har­ca­ma­la­rı­na ayır­mak zo­run­da ol­duk­la­rı pay art­mak­ta­dır. Dev­let okul­la­rın­da ya­şa­nan eko­no­mik ve sı­nıf­sal eşit­siz­lik­le­ri de­rin­leş­ti­ren ör­nek­ler art­tık­ça, okul­la­rı­mız ay­rış­tı­rı­lır­ken, zen­gin­le yok­su­la ay­rı ay­rı 'dev­let oku­lu', hat­ta ay­nı dev­let oku­lu için­de ge­lir du­ru­mu­na ya da ba­şa­rı dü­ze­yi­ne gö­re fark­lı 'sı­nıf'lar oluş­tu­rul­ma­sı­nın önü açı­lı­yor. 

Eği­tim Sen, ka­mu­sal kay­nak­la­rın sa­de­ce ka­mu­sal bir hak olan eği­tim için, özel çı­kar­lar de­ğil, top­lum­sal çı­kar­lar gö­ze­ti­le­rek de­ğer­len­di­ril­me­si ve sa­de­ce eği­tim­de de­ğil, bü­tün ka­mu hiz­met­le­ri ala­nın­da ka­mu har­ca­ma­la­rı­nın hal­kın ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da art­tı­rıl­ma­sı­nı sa­vu­nu­yor.”   

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER