Ekmeğe gizli zam eleştirisi

Türk Ta­rım Or­man Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ne­ca­ti Gül, Ço­rum Be­le­di­ye­si­ne ait BEL­TAŞ A.Ş’nin, halk ek­me­ğe giz­li zam ya­pıl­dı­ğı eleş­ti­ri­sin­de bu­lun­du.

Ekmeğe gizli zam eleştirisi


Ek­me­ğin, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rın sof­ra­sı­nın vaz­ge­çil­me­zi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ne­ca­ti Gül, ko­nu­ya iliş­kin şu açık­la­ma­yı yap­tı: “Ço­rum'da Mart 2018’de fı­rın­cı­lar 250 gram olan ek­me­ğin ağır­lı­ğı 200 gram dü­şür­müş fi­ya­tı 1 TL ola­rak sa­tıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­ti. O za­man ek­me­ğe % 25 giz­li zam ya­pıl­dı de­miş­tik.

Giz­li zam ya­pıl­dı de­di­ği­miz o gün­ler­de Ço­rum Be­le­di­ye­si’ne ait BEL­TAŞ A.Ş yet­ki­li­le­ri, halk ek­me­ğin 250 gram ola­rak de­vam ede­ce­ği­ni, fi­ya­tı­nın da 75 ku­ruş ola­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. Bu­gü­ne ka­dar da 250 gram ek­mek 75 ku­ruş­tan hal­ka su­nul­du.
Do­lar­da­ki yük­se­liş­le bir­lik­te fir­ma­la­rın ürün­le­re zam yap­mak ye­ri­ne mik­tar­la­rın­da azalt­ma ya­pa­rak giz­li zam yap­tı­ğı son gün­le­rin en önem­li gün­dem ko­nu­su ol­du. Sa­yın Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nı Dr. Be­kir Pak­de­mir­li, “Fa­ki­rin fu­ka­ra­nın ek­me­ği­ni fır­sat bi­lip bu­nu bir şe­kil­de kul­lan­ma­ya ça­lı­şan fır­sat­çı­la­ra ses­le­ni­yo­rum, va­tan­da­şın ek­me­ği­ne göz dik­tir­me­ye­ce­ğiz. Ye­ni yı­la ka­dar ek­mek­te fi­yat ar­tı­şı yok” de­miş­ti.

Bu­gün ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re gö­re Ço­rum Be­le­di­ye­si­ne ait BEL­TAŞ A.Ş; halk ek­me­ğin ağır­lı­ğı­nı 250 gram­dan 200 gra­ma dü­şür­müş ve fi­ya­tın­da de­ği­şik­lik yap­ma­mış. Giz­li zam­mın en çok ko­nu­şul­du­ğu, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin bu­nun­la mü­ca­de­le edi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­ği şu gün­ler­de bu ya­pı­la­nın doğ­ru ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil. Çün­kü halk ek­mek fi­ya­tı giz­li zam­la art­mış, Ba­kan Pak­de­mir­li’nin sö­zü yer­de kal­mış ol­du. Ha­ni ye­ni yı­la ka­dar ek­mek­te fi­yat ar­tı­şı yok­tu? Ar­tık gün­de 4 ek­mek alan bir ai­le, bu gra­maj­la 5 ek­mek al­mak zo­run­da ka­la­cak. Giz­li zam ora­nı­nı ge­lin siz he­sap­la­yın.

Bu ya­pı­la­nı doğ­ru bul­mu­yor, fır­sat­çı­la­rın, bu yap­tı­ğı­nız gra­maj dü­şür­mey­le siz­le­ri ör­nek gös­te­re­ce­ği­ni, hü­kü­me­tin bu fır­sat­çı­lar­la mü­ca­de­le­si­ne göl­ge dü­şü­re­ce­ği­ni bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Eğer bir zo­run­lu­luk var idi ise ne­den bu­gün? Şart­la­rı bi­raz da­ha zor­la­ma­nız ge­rek­mez miy­di?” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 10:47
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bahattin
Bahattin - 4 yıl Önce

Ekmek mi? Oda ne? Halk pasta yiyor.

SIRADAKİ HABER