Elden ele 81 ile uzanan zafer turu bugün Çorum’da

‘Türk Ka­dı­nın Za­fe­ri Bi­sik­let Tu­ru’ kap­sa­mın­da 81 ili do­la­şan Türk Bay­ra­ğı bu­gün Ço­rum’a ge­li­yor.

Elden ele 81 ile uzanan zafer turu bugün Çorum’da

RE­CEP ME­BET

Muğ­la Mor Pe­dal Ka­dın Bi­sik­let Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je ile il­gi­li bil­gi ve­ren Avu­kat Gül­han Ke­leş, ‘El ele, el­den ele 81 il­de’ slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len tur­da sı­ra­nın Ço­rum’da ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ço­rum­lu ka­dın­lar ola­rak, tur bo­yun­ca ta­şı­nan Türk Bay­ra­ğı’nı Amas­ya eki­bin­den tes­lim ala­cak­la­rı­nı an­la­tan Gül­han Ke­leş, dü­zen­le­ye­cek­le­ri et­kin­lik­le­rin ar­dın­dan bay­ra­ğı ya­rın Çan­kı­rı tem­sil­ci­si­ne tes­lim ede­cek­le­ri­ni açık­la­dı.

‘Hay­di Ço­rum sı­ra sen­de’ di­ye­rek tüm Ço­rum hal­kı­nı dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­li­ğe da­vet eden Ke­leş, açık­la­ma­la­rı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“19 Ma­yıs Ata­türk'ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nda baş­la­yan pro­je çer­çe­ve­sin­de ka­dın bi­sik­let­çi­ler ta­ra­fın­dan dö­nü­şüm­lü ola­rak 81 ile gö­tü­rü­le­cek olan Türk Bay­ra­ğı, Ço­rum­lu ka­dın bi­sik­let­çi­le­ri­miz ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak. Ak­şam üs­tü dü­zen­le­ye­ce­ği­miz kon­se­rin ar­dın­dan ya­rın bay­ra­ğı­mı­zı Çan­kı­rı eki­bi­ne tes­lim ede­ce­ğiz. 

Ama­cı­mız, sağ­lık­lı ya­şam için bi­sik­let kul­la­nı­mı­nı ar­tır­mak ve yay­gın­laş­tır­mak. Ay­rı­ca Kur­tu­luş Sa­va­şı baş­ta ol­mak üze­re va­ta­nı­mız ve mil­le­ti­miz için üs­tün fe­dakârlık­lar­da bu­lu­nan ka­dın kah­ra­man­la­rı­mı­zı an­mak.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER