‘Emperyalizme başkaldırı’

Eği­tim İş Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı İl­han Ya­şar, “30 Ağus­tos Za­fe­ri, Sevr dü­şü pe­şin­de ko­şan­la­rın emel­le­ri­ni hiç­bir za­man ger­çek­leş­ti­re­me­ye­cek­le­ri­ni gös­te­ren bir za­fer­dir.” de­di.

‘Emperyalizme başkaldırı’

Za­fe­rin 96. yı­lı mü­na­se­be­tiy­le açık­la­ma ya­pan Ya­şar, şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Sa­vaş ala­nın­da ta­rih ye­ni­den ya­zı­lır­ken, Türk Ulu­su'nun ge­li­şip güç­len­me­si­nin geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ge­le­cek­te de en­gel­le­ne­me­ye­ce­ği­nin en an­lam­lı me­sa­jı ve­ril­miş­tir.
‘Ya is­tik­lal ya ölüm’ şia­rıy­la ka­za­nı­lan 30 Ağus­tos Za­fe­ri, em­per­ya­liz­me baş­kal­dı­rı­dır.


Ata­türk, Bü­yük Ta­ar­ru­zun ve 30 Ağus­tos Za­fe­ri'nin öne­mi­ni, "Her saf­ha­sıy­la dü­şü­nül­müş, ha­zır­lan­mış, ida­re edil­miş ve za­fer­le so­nuç­lan­dı­rıl­mış olan bu ha­rekât Türk or­du­su­nun, Türk su­bay ve ko­mu­ta he­ye­ti­nin yük­sek kud­ret ve kah­ra­man­lı­ğı­nı ta­ri­he bir ke­re da­ha ge­çi­ren mu­az­zam bir eser­dir. Bu eser, Türk mil­le­ti­nin hür­ri­yet ve is­tiklâl dü­şün­ce­si­nin ölüm­süz bir âbi­de­si­dir. Bu ese­ri ya­ra­tan bir mil­le­tin evlâdı, bir or­du­nun Baş­ko­mu­ta­nı ol­du­ğum­dan, mut­lu­luk ve bah­ti­yar­lı­ğım son­suz­dur." sö­züy­le di­le ge­tir­miş­tir.


An­cak bu­gün AKP ik­ti­da­rı, ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı, öz­gür­lü­ğü­mü­zü ve de­mok­ra­si­mi­zi taç­lan­dı­ran, ay­dın­lan­ma dev­ri­mi­miz Cum­hu­ri­yet'in ka­za­nım­la­rı­nı yok et­mek için her tür­lü ça­ba­yı gös­ter­mek­te­dir. Üni­ter dev­let ya­pı­sı he­def alın­mak­ta; Lo­zan Ant­laş­ma­sıy­la el­de edi­len ka­za­nım­la­rı per­va­sız­ca yok et­me­ye ça­lış­mak­ta­dır.


Eği­tim-İş, şim­di­ye ka­dar ol­du­ğu gi­bi, bun­dan son­ra da Ata­türk'e, O'nun dev­rim ve il­ke­le­ri­ne, Ba­ğım­sız Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne, onun de­ğer­le­ri­ne ve ka­za­nım­la­rı­na her şe­ye rağ­men sa­hip çı­ka­cak­tır.
Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le ulu­su­mu­zun 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nı en iç­ten di­lek­le­ri­miz­le kut­lu­yor, baş­ta bü­yük ön­de­ri­miz Ata­türk ol­mak üze­re can­la­rıy­la bu top­rak­la­rı va­tan ya­pan aziz şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez da­ha say­gı ve min­net­le anı­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER