Engelli öğrenciler, 15 Temmuz Müzesi’ni gezdi

Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri, yaz dö­ne­mi ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lar­ken, dü­zen­le­nen et­kin­lik­te do­ya­sı­ya eğ­len­di­ler. 

Engelli öğrenciler, 15 Temmuz Müzesi’ni gezdi

Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri, yaz dö­ne­mi ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lar­ken, dü­zen­le­nen et­kin­lik­te do­ya­sı­ya eğ­len­di­ler. 
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, dü­zen­le­nen pik­nik ön­ce­sin­de eği­ti­ci öğ­ret­men­le­ri eş­li­ğin­de Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en bü­yük iha­net olan 15 Tem­muz'un bü­tün yön­le­riy­le an­la­tıl­dı­ğı 15 Tem­muz Mü­ze­si'ni ge­zen Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri iz­le­dik­le­ri 15 Tem­muz bel­ge­se­li­nin ar­dın­dan mü­ze içe­ri­si­ni ge­ze­rek mü­ze içe­ri­sin­de bu­lu­nan def­te­re duy­gu­la­rı­nı yaz­dı­lar. 
15 Tem­muz Mü­ze­si'nin ar­dın­dan Kül­tür Park'ta pik­nik­te gö­nül­le­rin­ce eğ­le­nen öğ­ren­ci­ler stres at­tı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER