Esnaf dostu Başkan

Do­dur­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ay­dın, il­çe es­na­fı­nı zi­ya­ret ede­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di.

Esnaf dostu Başkan

RE­CEP ME­BET
Do­dur­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ay­dın, il­çe es­na­fı­nı zi­ya­ret ede­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Na­fer Ka­ra­ba­cak’ı da zi­ya­ret eden Mus­ta­fa Ay­dın, il­çe eko­no­mi­si­nin bel ke­mi­ği olan es­naf ve sa­natkârlar­la dü­zen­li ola­rak bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Ge­nel se­çim­ler­de­ki te­vec­cüh­le­rin­den do­la­yı il­çe es­na­fı­na te­şek­kür eden Baş­kan Ay­dın, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ön­ce­si va­tan­da­şın nab­zı­nı tut­tu.
Baş­kan Ay­dın’ın zi­ya­ret­le­rin­den duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Na­fer Ka­ra­ba­cak ise son 4.5 yıl­dır al­dık­la­rı Be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­rin­den do­la­yı şük­ran­la­rı­nı ifa­de et­ti.
Es­naf ve sa­natkârlar için il­çe­ye 10 adet dük­kan ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen Ka­ra­ba­cak’ın ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Do­dur­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­dın ise, “Kıs­met olur da gö­re­ve de­vam eder­sek, ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız sü­re­de­kin­den da­ha faz­la hiz­me­te im­za ata­rak es­na­fı­mı­zın ta­lep­le­ri­nin ha­ya­ta geç­me­si için ça­lı­şa­ca­ğım” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER