Eylül’de 862 konut satıldı

2018 Ey­lül ayın­da ül­ke ge­ne­lin­de 127 bin 327 ko­nut sa­tıl­dı.                         

Eylül’de 862 konut satıldı

2018 Ey­lül ayın­da ül­ke ge­ne­lin­de 127 bin 327 ko­nut sa­tıl­dı.                         
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­ri­ne gö­re, böl­ge il­ler ara­sın­da Sam­sun’da 2 bin 277, Ço­rum’da 862, To­kat’ta 578 ve Amas­ya’da 531 ko­nut sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­nut sa­tış­la­rı 2018 Ey­lül ayın­da bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %9,2 ora­nın­da aza­la­rak 127 bin 327 ol­du. Ko­nut sa­tış­la­rın­da, İs­tan­bul 20 bin 216 ko­nut sa­tı­şı ve %15,9 ile en yük­sek pa­ya sa­hip ol­du. Sa­tış sa­yı­la­rı­na gö­re İs­tan­bul’u, 11 bin 368 ko­nut sa­tı­şı ve %8,9 pay ile An­ka­ra, 6 bin 207 ko­nut sa­tı­şı ve %4,9 pay ile İz­mir iz­le­di. 
Ko­nut sa­tış sa­yı­sı­nın dü­şük ol­du­ğu il­ler sı­ra­sıy­la 13 ko­nut ile Hak­ka­ri, 15 ko­nut ile Ar­da­han ve 71 ko­nut ile Bay­burt ol­du.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER