Federasyon seçimine tam kadro katıldılar

Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı ile Sun­gur­lu Lo­kan­ta­cı­lar ve Kah­ve­ci­ler Oda­sı yö­ne­ti­ci­le­ri Tür­ki­ye Lo­kan­ta­cı­lar ve Pas­ta­cı­lar Fe­de­ras­yo­nu’nun Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’na tam kad­ro ka­tıl­dı.

Federasyon seçimine  tam kadro katıldılar

Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı ile Sun­gur­lu Lo­kan­ta­cı­lar ve Kah­ve­ci­ler Oda­sı yö­ne­ti­ci­le­ri Tür­ki­ye Lo­kan­ta­cı­lar ve Pas­ta­cı­lar Fe­de­ras­yo­nu’nun Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’na tam kad­ro ka­tıl­dı.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­len Ge­nel Ku­rul­da Tür­ki­ye Lo­kan­ta­cı­lar ve Pas­ta­cı­lar Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ay­kut Ye­ni­ce gü­ven ta­ze­le­di.


Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Bur­han Bal­cı, Oda Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri İb­ra­him İpek, Ali Ata­lay, So­ner Gür, Nu­ret­tin Ha­fı­zoğ­lu, Ba­rış Tu­fan ve Meh­met Alp­te­kin ile Sun­gur­lu Lo­kan­ta­cı­lar ve Kah­ve­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Er­dal Ko­lay­lı ve Oda yö­ne­ti­ci­le­ri de tam kad­ro ka­tıl­dı­lar.


Ço­rum he­ye­ti ay­rı­ca Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan ve­ri­len if­tar ye­me­ği­ne de ka­tı­lır­ken, Oda Baş­kan­la­rı Bur­han Bal­cı ve Er­dal Ko­lay­lı, Fe­de­ras­yon Baş­kan­la­rı Ay­kut Ye­ni­ce’ye ye­ni dö­nem­de ba­şa­rı­lar di­le­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER