Fırıncılardan un zammına tepki!

Ço­rum Fı­rın­cı­lar ve Si­mit­çi­ler Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Er­can Fın­dık­çı, dö­viz kur­la­rın­da­ki ar­tış ne­de­niy­le un fi­yat­la­rı­na zam ya­pan üre­ti­ci­le­re tep­ki gös­ter­di.

Fırıncılardan un zammına tepki!

Do­lar ve Eu­ro ku­run­da­ki ar­tış ne­de­niy­le ba­zı un fab­ri­ka­la­rı­nın sa­tı­şı dur­dur­du­ğu­nu, ba­zı fab­ri­ka­la­rın­da fi­yat­la­ra as­tro­no­mik zam­lar yap­tı­ğı­nı ifa­de eden Ço­rum Fı­rın­cı­lar ve Si­mit­çi­ler Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Er­can Fın­dık­çı, fir­ma sa­hip­le­ri­ni ken­di men­fa­at­le­ri ye­ri­ne ül­ke men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye ça­ğır­dı. 

Ko­nuy­la il­gi­li ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pan Fın­dık­çı, "Dö­viz kur­la­rı­nın ar­tış gös­ter­me­siy­le bir­lik­te ba­zı un fir­ma­la­rı bu zor­lu gün­ler­de dev­le­ti­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin ya­nın­da dim­dik yer alır­ken ma­ale­sef üzü­le­rek be­lirt­mek is­te­rim ki bü­yük bir kıs­mı ise bu du­ru­mu leh­le­ri­ne çe­vir­me gay­re­ti­ne gir­miş­ler­dir" de­di. 

Bü­yük un üre­ti­ci­le­ri­nin el­le­rin­de ye­ter­li dü­zey­de un stok­la­rı ol­ma­sı­na rağ­men dö­viz fi­yat­la­rın­da­ki kur ar­tı­şı­nı fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­rek sa­tı­şı dur­dur­du­ğu­nu id­dia eden Er­can Fın­dık­çı, "Bir ço­ğu da son 10 gün içe­ri­sin­de un fi­yat­la­rı­na 40 TL gi­bi bü­yük bir zam yap­tı. 72 TL'ye al­dı­ğı­mız bir tor­ba unu şu­an 112 TL'ye ala­mı­yo­ruz" şek­lin­de kay­det­ti. 
 

YET­Kİ­Lİ­LER BU DU­RU­MA EL AT­MA­LI 
Baş­ta ek­mek ol­mak üze­re bir­çok un­lu ma­mul­de fi­yat ar­tı­şı­na yol aça­bi­le­cek bu du­ru­mun bi­ran ön­ce dü­zel­til­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Ço­rum Fı­rın­cı­lar ve Si­mit­çi­ler Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Er­can Fın­dık­çı, "7'den yet­mi­şe baş­ta fı­rın­cı es­na­fı ol­mak üze­re si­mit­çi, yuf­ka­cı ve di­ğer un­lu ma­mul üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Fir­ma sa­hip­le­ri­ni de ken­di men­fa­at­le­ri ye­ri­ne ül­ke men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye da­vet edi­yo­ruz" şek­lin­de ko­nuş­tu.  Fın­dık­çı, es­naf ola­rak bu zor­lu gün­ler de hü­kü­me­tin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı da di­le ge­tir­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
fikretya@usa.com
fikretya@usa.com - 4 yıl Önce

Ço­rum Fı­rın­cı­lar ve Si­mit­çi­ler Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Er­can Fın­dık­çı,yaklaşık 1 ay önce simit 1 liradan %25 artışla 1.25 tlye çıktı,bunu ne ile açıklayacaksınız illaki devletmi el atsın simit işinede,kendi ayağımıza kendimiz sıkıyoruz,gavur gavurluğunu yapıyor,bizde fırsatcılığını,yazıklar olsun

SIRADAKİ HABER