Gençlik Merkezleri’ne kayıtlar devam ediyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­ri ta­ra­fın­dan her yıl dü­zen­le­nen kurs­la­rın yo­ğun il­gi gör­dü­ğü be­lir­til­di.

Gençlik Merkezleri’ne  kayıtlar devam ediyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­rin­de açı­lan kurs­la­rın 2 Ekim ta­ri­hin­den iti­ba­ren baş­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, “22 Ey­lül’de baş­la­yan kurs­la­rı­mı­za şu ana ka­dar 3 bi­ne ya­kın baş­vu­ru ya­pıl­dı. İl­ko­kul da da­hil ol­mak üze­re bü­tün öğ­ren­ci­le­ri­miz kurs­la­rı­mı­za mü­ra­ca­at ede­bi­lir. Bu yıl ilk de­fa, li­se­den me­zun olan öğ­ren­ci­le­ri­miz için üni­ver­si­te ha­zır­lık kurs­la­rı da baş­la­tı­yo­ruz.” de­di. 

Sı­nır­lı sa­yı­da kon­ten­jan ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Ze­ki Gül, şun­la­rı söy­le­di: “Kurs­la­rı­mız­dan fay­da­lan­mak is­te­yen öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ace­le et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bu­gün iti­ba­ri ile 42 branş­ta aç­tı­ğı­mız kurs­la­rı­mı­za Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'ne 1 250, Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek Genç­lik Mer­ke­zi'ne 580, Mi­mar Si­nan Genç­lik Mer­ke­zi'mi­ze 380, Bah­çe­li­ev­ler Genç­lik Mer­ke­zi'mi­ze 222, İk­bal Kent Genç­lik Mer­ke­zi'mi­ze 176, Ak­kent Genç­lik Mer­ke­zi­mi­ze ise 130 ol­mak üze­re top­lam 2738 öğ­ren­ci ka­yıt yap­tır­mış­tır ve ka­yıt­lar de­vam et­mek­te­dir. Öte yan­dan 22 Ey­lül'de baş­la­yan ka­yıt­la­rı­mı­za me­zun öğ­ren­ci­le­ri­miz de ka­yıt yap­tı­ra­bi­lir­ler. Bu yıl Genç­lik Mer­kez­le­ri­miz üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin kay­dı­nı da ala­cak. İn­gi­liz­ce, Ta­rih, Coğ­raf­ya, Ma­te­ma­tik, Kur'an-ı Ke­rim, Arap­ça, gi­tar, ke­man, bağ­la­ma, ney, re­sim, el sa­nat­la­rı, bil­gi­sa­yar, ma­sa te­ni­si, halk oyun­la­rı, bas­ket­bol, vo­ley­bol, fut­sal, fut­bol, bad­min­ton, yüz­me, buz pa­te­ni, bow­ling, fit­ness, fen ve tek­no­lo­ji, kim­ya, bi­yo­lo­ji, Türk­çe, ede­bi­yat gi­bi kurs­lar açı­yo­ruz. Bu­nun ya­nın­da eği­ti­me des­tek, sa­nat ve spor branş­la­rın­da da kurs­la­rı­mız ola­cak. Bun­lar­la bir­lik­te ki­şi­sel ge­li­şim kurs­la­rı­mız açı­la­cak. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­tı­la­ca­ğız sos­yal et­kin­lik­ler dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Mer­kez­le­ri­miz­de­ki kurs­lar­la genç­le­ri­miz, okul­da al­dık­la­rı eği­ti­mi da­ha ile­ri­ye nok­ta­ya ta­şı­sın­lar, bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri­ni da­ha da ge­liş­ti­re­bil­sin­ler is­ti­yo­ruz.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER