Genel Sağlık İş’ten İl Sağlık Müdürlüğü’ne dava

Çift­çi, has­ta­ne­ler­de 24 sa­at esa­sı­na gö­re ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na üç öğün ye­mek uy­gu­la­ma­sı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı­nı id­dia et­ti­ği Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne da­va aç­tık­la­rı­nı söy­le­di.

Genel Sağlık İş’ten İl  Sağlık Müdürlüğü’ne dava

Ge­nel Sağ­lık-İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, has­ta­ne­ler­de 24 sa­at esa­sı­na gö­re ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na üç öğün ye­mek uy­gu­la­ma­sı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı­nı id­dia et­ti­ği Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne da­va aç­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Ço­rum Uğur­lu­dağ En­teg­re İl­çe Has­ta­ne­si’nde gö­rev ya­pan Ge­nel Sağ­lık-İş üye­le­ri, ‘ha­len has­ta­ne­de 24 sa­at nö­bet tut­tuk­la­rı­nı, ya­kın za­ma­na ka­dar nö­bet sı­ra­sın­da ken­di­le­ri­ne 3 öğün ye­mek ve­ril­di­ği­ni an­cak 2018 yı­lın­dan iti­ba­ren sa­bah kah­val­tı­la­rı­nın ip­tal edil­di­ği­ni ve 24 sa­at nö­bet­te 2 öğün ye­mek ve­ril­di­ği­ni’ be­lir­te­rek, Ge­nel Sağ­lık-İş’ten ko­nu­nun çö­zü­mü için ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nul­ma­sı­nı ta­lep et­ti.
Ge­nel Sağ­lık-İş Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki­ye Ba­cak­sız, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı hak­sız, hu­ku­ka ay­kı­rı ve key­fi iş­lem ile kah­val­tı ve­ril­mek­si­zin aç bir şe­kil­de ça­lış­ma­ya zor­la­ma­nın en ba­sit ta­nı­mı ile in­san­lık su­çu ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak hu­kuk­suz ve key­fi iş­lem­le­rin her za­man kar­şı­sın­da ol­duk ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sa­vun­duk.” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER