Gül, Başsavcı Ağca ve Ağır Ceza Reisi Tacın’ı kutladı

Başkan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca’yı tebrik etti.

Gül, Başsavcı Ağca ve Ağır  Ceza Reisi Tacın’ı kutladı

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Ço­rum’da ye­ni gö­re­ve baş­la­yan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca ve Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa Hay­ri Ta­cın’a ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 
Gül, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) Bi­rin­ci Da­ire­si’nin 2018 yı­lı Ana Ka­rar­na­me­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül’ün Ada­na’ya atan­ma­sı­nın ar­dın­dan Ço­rum’da gö­re­ve baş­la­yan ye­ni Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca ve Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa Hay­ri Ta­cın’a ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER