Gül’den çocuklara bayram müjdesi

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ma­hal­le­le­re ya­pı­lan ve re­vi­ze edi­len semt park­la­rı­na oyun grup­la­rı mon­te edil­me­ye baş­lan­dı.

Gül’den çocuklara  bayram müjdesi

Ço­cuk oyun grup­la­rı­nın ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan 24 semt par­kın­da ve be­le­di­ye­nin kı­sa sü­re ön­ce res­to­ras­yo­nu­nu ta­mam­la­dı­ğı Er­zu­rum De­de Tür­be­si'nin bu­lun­du­ğu alan­da­ki bü­yük park­ta mon­ta­jı ya­pı­lı­yor. 

Ço­rum’un, öl­çe­ğin­de­ki il­ler ara­sın­da ye­şil alan ve park ko­nu­sun­da li­der du­rum­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, park­lar­da sert ze­min ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı 24 semt par­kın­da oyun grup­la­rı­nın mon­taj iş­lem­le­ri­nin baş­la­dı­ğı­nı ve park ya­pım ça­lış­ma­la­rı­nın her yıl ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. 

Baş­kan Gül, "Va­tan­daş­la­rı­mı­zı ye­şil­le bu­luş­tur­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız sü­rü­yor. Er­zu­rum De­de'de ya­pı­lan res­to­ras­yon ve çev­re dü­zen­le­me­si­nin ar­dın­dan oyun grup­la­rı­nın mon­ta­jı­nı ta­mam­la­dık. İş tak­vi­mi­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te şeh­ri­mi­ze 20 ye­ni park ka­zan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­miş­tik. 11 ta­ne­si ye­ni ol­mak üze­re 24 par­kı­mı­za ço­cuk oyun gru­bu mon­ta­jı­nı sür­dü­rü­yo­ruz. Er­zu­rum De­de Tür­be­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da­ki bü­yük par­ka 2 ye­ni oyun gru­bu ila­ve edi­yo­ruz. O böl­ge­de bu­lu­nan, has­ta­ne­ye ge­len va­tan­daş­la­rı­mız ço­cuk­la­rı için oyun gru­bu yer­leş­tir­me­mi­zi ta­lep et­miş­ler­di. Biz de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­le­bi­ne gö­re bu ça­lış­ma­yı ya­pı­yo­ruz. Di­ğer yan­dan ma­hal­le­le­ri­miz­de es­ki­yen ço­cuk oyun grup­la­rı­nı da de­ğiş­ti­ri­yo­ruz. 11 ye­ni 14 es­ki ol­mak üze­re top­lam 25 par­kı­mız­da oyun gru­bu mon­ta­jı­na baş­la­dık. Kur­ban Bay­ra­mın­dan ön­ce bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu mon­te et­me­yi he­def­li­yo­ruz. Bu­da bi­zim ço­cuk­la­rı­mı­za bay­ram he­di­ye­miz ol­sun. Ço­rum'a bu za­ma­na ka­dar 35 bü­yük park, 185 semt par­kı yap­tık. 2018 yı­lı içe­ri­sin­de ya­pı­mı­nı ta­mam­la­ya­ca­ğı­mız 20 ye­ni semt par­kı ile bir­lik­te top­lam 240 par­kı Ço­rum'a ka­zan­dır­mış ola­ca­ğız. Şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­sun" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER