‘Günü kurtarmıyoruz, geleceği düşünüyoruz’

Ço­rum Be­le­di­ye­si şe­hir­de ye­ni alt ya­pı ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te es­ki­yen mev­cut hat­lar­da da ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. 

‘Günü kurtarmıyoruz, geleceği düşünüyoruz’

Ço­rum Be­le­di­ye­si şe­hir­de ye­ni alt ya­pı ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te es­ki­yen mev­cut hat­lar­da da ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. 
Va­tan­daş­la­ra da­ha sağ­lık­lı su içir­mek için mev­cut iç­me su­yu hat­la­rın­da ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum ge­ne­lin­de da­ha sağ­lık­lı ve uzun yıl­lar kul­la­nı­la­bi­le­cek alt­ya­pı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. 


Baş­kan Gül, "Çok es­ki yıl­lar­da ya­pı­lan Me­lik­ga­zi iç­me su­yu de­po­la­rı­na gi­den is­ha­le hat­tı­mız mev­cut­ta 1100'lük bo­ru­lar­dan olu­şu­yor­du. Şim­di 315 ve 400'lük po­li­eti­len bo­ru­lar ile hem hat­tı­mı­zın ka­pa­si­te­si­ni ar­tı­rı­yo­ruz hem de bo­ru­la­rı­mı­zın ka­li­te­si­ni ar­tı­rı­yo­ruz. Hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ka­li­te­li hiz­me­ti ulaş­tır­mak için ekip­le­ri­miz ge­ce gün­düz de­me­den ça­lı­şı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın uzun ve so­run­suz bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­le­cek­le­ri bir alt­ya­pı­yı şeh­ri­mi­ze ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız de­vam edi­yor. Ya­tı­rım­la­rı­mı­zı gü­nü kur­tar­mak için de­ğil ge­le­ce­ği dü­şü­ne­rek ya­pı­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.  

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER