Gür’den kurban uyarısı!

Kurban kesim yerleri dışında kurban kesen ve et parçalayanlara yönelik sıkı denetim yapılacak.

Gür’den kurban uyarısı!

Kur­ban Bay­ra­mı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si ve Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü’nün de­ne­tim­le­riy­le so­kak ara­la­rın­da ge­li­şi­gü­zel et çe­ken­le­re bü­yük ce­za­lar ge­li­yor. Et çe­ken­le­re hem ida­ri pa­ra ce­za­sı hem de et çe­kim ma­ki­ne­si­ne el ko­nul­ma­sı gi­bi ka­rar­lar alın­dı.

Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi ve­ren ÇE­SOB Baş­ka­nı ay­nı za­man­da Ka­sap­lar ve Ce­lep­ler Oda­sı Baş­ka­nı Re­cep Gür, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si kur­ban ke­sim yer­le­ri dı­şın­da kur­ban ke­sen ve et par­ça­la­yan­la­ra yö­ne­lik sı­kı de­ne­tim ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Baş­kan Gür, kur­ban ke­si­mi­nin ar­dın­dan et­le­ri par­ça­lat­tır­mak ve çek­tir­mek is­te­yen va­tan­daş­la­ra hij­ye­nik ko­şul­lar açı­sın­dan ka­sap es­na­fı­nı tav­si­ye eder­ken, "Ka­sap­lar dı­şın­da so­kak­ta, bağ­da, bah­çe­de, iba­det­ha­ne­ler­de, kal­dı­rım ve yol ke­nar­la­rın­da et çe­ki­mi yap­mak 5326 Sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu'nun 32. Mad­de­si'ne gö­re ya­sal iş­lem ge­rek­ti­ren bir hu­sus­tur" ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lun­du.

Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­sin­ce ke­sim so­nun­da el­de edi­len et­le­rin par­ça­lan­ma­sı, kıy­ma çe­kil­me­si, su­cuk ve ka­vur­ma ya­pıl­ma­sı gi­bi hiz­met­le­rin mes­le­ğin­de ehil ki­şi­ler­ce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Gür, et­le­rin ka­sap ve­ya be­le­di­ye­le­rin ke­sim ye­ri gi­bi alt­ya­pı, ekip­man ge­rek­li­lik­le­ri ve hij­yen şart­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı or­tam­lar­da ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni yi­ne­le­di.

Ko­nuy­la il­gi­li Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü ile Ço­rum Be­le­di­ye Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ekip oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı ve sı­kı de­ne­tim ya­pı­la­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Re­cep Gür, ka­sap dı­şın­da et par­ça­la­yan es­naf ve şa­hıs­la­ra ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Pa­ra ce­za­sı­nın yük­sek mik­tar­lar­da ol­du­ğu­nu ve kim­se­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Gür, cad­de ve so­kak­lar­da toz için­de çe­ki­len kıy­ma­nın sağ­lık açı­sın­dan da çok za­rar­lı ol­du­ğu­nu ve bu yüz­den Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­sak­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

ELİ­NE BI­ÇAK ALAN KA­SAP OLU­YOR!
Eli­ne bı­çak ala­nın ka­sap ola­rak kur­ban kes­me işi­ni pa­ra ka­zan­ma­ya çe­vir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Gür, "Hay­van ke­sim­le­ri­ni ya­pa­ma­yan va­tan­daş­lar, kur­ban­lık­la­rı baş­ka­la­rı­na kes­ti­rir­ken dik­kat­li dav­ran­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Eli­ne her bı­çak alan kur­ban kes­me­ye yö­ne­lir­se, kur­ban­la­rı­mız hem acı çe­ker hem de bi­linç­siz ya­pıl­dı­ğı için kur­ban­lık­la­rı­nız za­yii ol­muş olur" şek­lin­de ko­nuş­tu.
Va­tan­daş­lar­dan et­le­ri zi­yan et­me­me­le­ri­ni, iş­ten an­la­yan ka­sap­la­ra iş­le­ri­ni yap­tır­ma­la­rı etin sağ­lı­ğı açı­sın­dan da da­ha iyi ola­ca­ğı tav­si­ye­le­rin­de bu­lu­nan Re­cep Gür, "Kur­ban et­le­ri­nin de en faz­la 3 ay bek­le­til­me­si­ni tav­si­ye edi­yo­ruz. Don­du­ru­cu­da bek­le­yen et­le­rin pro­te­in ve tüm be­sin­le­ri kay­bol­muş olu­yor. Bu­nun­la bir­lik­te kur­ban­lık­la­rın ke­sim aşa­ma­sın­da acı çek­me­me­si için ke­sim­le­ri ka­sap­la­rın yap­ma­sı ge­rek­mek­te­dir." de­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER