Hafızların koreografisi gönülleri mest etti

15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­min­de al­çak­la­ra ge­çit ver­me­yen şe­hit­le­ri­mi­zi an­mak için 35 il­den 251 ha­fız Ko­ca­eli'nde bir ara­ya gel­di.

Hafızların koreografisi gönülleri mest etti

15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­min­de al­çak­la­ra ge­çit ver­me­yen şe­hit­le­ri­mi­zi an­mak için 35 il­den 251 ha­fız Ko­ca­eli'nde bir ara­ya gel­di. Ön­ce İs­tan­bul'da mi­sa­fir edi­len ha­fız­lar, 15 Tem­muz Anı­tı’nı zi­ya­re­tin ar­dın­dan Ko­ca­eli’ne uğur­lan­dı.
Ko­ca­eli Mil­li İra­de Mey­da­nın­da, Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ko­ca­eli İl Müf­tü­lü­ğü ve ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği ev sa­hip­li­ğin­de Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan ge­len 251 ha­fız ile bu yıl ikin­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram, va­tan­daş­la­rın yo­ğun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Prog­ra­ma Ço­rum’dan da ka­tı­lım sağ­lan­dı.


Prog­ram için ha­tim­ler in­di­ril­di ve tüm Tür­ki­ye’den ka­tı­lım­cı­lar­la 251 bin Ya­sin okun­du. Ko­ca­eli Fev­zi­ye Ca­mii’nde ya­pı­lan ha­tim prog­ra­mı­na 251 ha­fız ile ÖN­DER Baş­ka­nı Ha­lit Be­ki­roğ­lu, Ko­ca­eli Be­le­di­ye Baş­ka­nı İb­ra­him Ka­ra­os­ma­noğ­lu ve Ko­ca­eli Müf­tü­sü Yu­suf Do­ğan da ka­tıl­dı.


Prog­ram hak­kın­da açık­la­ma ya­pan ÖN­DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz, “Bu yıl ÖN­DER’in kat­kı­sı ile 2.’si ya­pı­lan prog­ra­ma 2’si Ço­rum’dan ol­mak üze­re Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­rin­den ge­len 251 ha­fız ka­tıl­dı. 15 Tem­muz mil­li mü­ca­de­le­sin­de şe­ha­det mer­te­be­si­ne eren 251 şe­hi­di­mi­zi tem­si­len 251 ha­fız ile va­tan nö­be­ti­ne de­vam edil­di. ÇO­RİM­DER ta­ra­fın­dan Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man Ha­fız­lık Pro­je İmam Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­le­rin­den Fur­kan Kü­çü­kes­ki­ci ve Nu­rul­lah Top­rak ka­tıl­dı. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, öğ­ret­men­le­ri Mu­rat Ke­pir mih­man­dar­lık yap­tı. Ha­fız­la­rın prog­ram so­nun­da yap­tık­la­rı ko­re­og­ra­fi gö­nül­le­ri fet­het­ti. 


Al­lah na­sip eder­se bu prog­ram ge­le­cek yıl 15 Tem­muz’da tek­rar edi­le­cek. Ba­şa­rı­lı ha­fız­la­rı­mı­zı yi­ne bu prog­ra­ma da­hil edip şeh­ri­mi­zi, şeh­ri­mi­zin şe­hit­le­ri­ni tem­sil et­ti­re­ce­ğiz. Ka­tıl­dık­la­rı için genç ha­fız­la­rı­mı­za ve on­la­ra ağa­bey­lik ya­pan Mu­rat Ke­pir ho­ca­mı­za şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.” de­di.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 13:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER