‘Her kesimin çevre konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz’

5 Ha­zi­ran Dün­ya Çev­re Gü­nü kap­sa­mın­da Ço­rum’da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı’nda çe­lenk sun­ma tö­re­ni dü­zen­len­di.

‘Her kesimin çevre konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz’

FA­TİH BAT­TAR


5 Ha­zi­ran Dün­ya Çev­re Gü­nü kap­sa­mın­da Ço­rum’da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı’nda çe­lenk sun­ma tö­re­ni dü­zen­len­di.

Tö­ren Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Su­at At­ma­ca, İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ömer So­ba­cı, ba­zı ku­rum mü­dür­le­ri ile Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li ka­tıl­dı.

Say­gı Du­ru­şu’nda bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ra­mın de­va­mın­da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Su­at Ata­ma­ca, Anıt’a çe­lenk sun­du.


 

Çe­lenk sun­ma tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma ya­pan At­ma­ca; “Gü­nü­müz dün­ya­sı­nın en mü­him gün­de­mi­ni oluş­tu­ran çev­re dün­ya­da bü­tün de­ğer­le­ri ile ko­run­ma­sı ge­re­ken bir bü­tün­dür.” de­di

Dün­ya ge­ne­lin­de­ki hız­lı nü­fus ar­tı­şı ve ha­yat se­vi­ye­si­nin yük­se­li­şi so­nu­cun­da, in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı art­tı­ğı­nı ve bu­na bağ­lı ola­rak da ge­liş­miş tek­no­lo­ji ile ta­bi kay­nak­lar zor­la­na­rak bun­la­rın çev­re­ye olan olum­suz et­ki­le­rin­de hız­lı ar­tış­lar mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten At­ma­ca; “Çev­re kir­li­li­ği­nin mil­li ol­du­ğu ka­dar böl­ge­sel hat­ta kü­re­sel et­ki­ler oluş­tur­du­ğu ar­tık her­ke­sin bil­di­ği bir ger­çek­tir. Ha­va kir­li­li­ği hız­la art­mak­ta, ye­ral­tı ve ye­rüs­tü su­la­rı­mız sü­rat­le kir­len­mek­te, or­man­la­rı­mız yok ol­mak­ta, bi­linç­siz ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı eroz­yon vb se­bep­ler­le top­rak­la­rı­mız ve­rim­siz­leş­ti­ril­mek­te, bit­ki ve hay­van tür­le­ri hı­za yok ol­mak­ta­dır. Bu­gün var olan çev­re me­se­le­le­ri­nin, ge­rek­li ted­bir­ler alın­ma­dı­ğı tak­dir­de hız­la bü­yü­ye­ce­ği bir ger­çek­tir.” di­ye ko­nuş­tu
Çev­re­nin bir eği­tim me­se­le­si ol­du­ğu­nu an­cak bu sa­de­ce bir ba­kan­lı­ğın ya­da tek ba­şı­na bir ku­ru­mun ba­şa­ra­bi­le­ce­ği bir iş ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken At­ma­ca, çev­re so­ru­nun bü­tün ki­şi ve ku­rum­la­rın için­de yer al­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren bir se­fer­ber­lik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu ne­den­le her ke­si­min çev­re ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­si ve du­yar­lı ha­le ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. 

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 15:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER