‘Hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadım’

Belediye Başkanı Zeki Gül, beraberinde Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Milönü esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

‘Hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadım’

Mi­lö­nü es­na­fı­nı zi­ya­ret ede­rek di­lek ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, es­na­fa ha­yır­lı ve bol ka­zanç­lar di­le­di. Dükkânla­rı tek tek zi­ya­ret eden ve es­naf­la has­bı­hal eden Baş­kan Gül, zi­ya­ret son­ra­sın­da çay oca­ğın­da ma­hal­le es­na­fı ve ma­hal­le sa­kin­le­riy­le çay eş­li­ğin­de soh­bet et­ti. 
 

Es­naf se­vin­ci­ni pay­laş­tı
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Baş­kan Gül'ün dükkânı­nı zi­ya­ret et­ti­ği Mi­lö­nü es­na­fı Sa­tıl­mış Akın, "Ço­cuk­lu­ğum­dan be­ri ku­ru­ye­miş sek­tö­rün­de ça­lı­şı­yo­rum. 28 yıl­dır ay­nı dükkânda ken­di işi­mi ya­pı­yo­rum. Ço­rum'un no­hu­du­nu alıp leb­le­bi­ye dö­nüş­tür­me aşa­ma­la­rı­nın hep­si bu dük­kan­da emek­le olu­yor. Bu yüz­den Türk Pa­tent Ens­ti­tü­sü TSE ta­ra­fın­dan Ço­rum­da sa­de­ce 3 leb­le­bi­ci­ye ve­ri­len Coğ­ra­fi İşa­ret Tes­cil Bel­ge­si'ne la­yık gö­rül­düm. Ço­rum'un kül­tü­rü­nü ya­şat­mak için emek ve­rir­ken bun­ca yıl­dır dük­ka­nı­mın ka­pı­sı­nı bir be­le­di­ye baş­ka­nı aşın­dır­ma­dı. İlk de­fa bir be­le­di­ye baş­ka­nı dükkânı­mı zi­ya­ret edi­yor, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül'e zi­ya­re­tin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum" de­di. 

‘Her za­man hal­kın için­den bi­ri ol­dum’
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, es­naf zi­ya­re­ti es­na­sın­da dük­kan sa­hi­bi­nin ver­di­ği sı­cak tep­ki­ye, "Ben hiç bir za­man kol­tuk sev­da­lı­sı ol­ma­dım. Her za­man halk­tan bi­ri ol­dum. Bir kar­de­şi­mi­zin her­han­gi bir so­ru­nu var­sa otur­dum onu din­le­dim. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu şe­kil­de halk­tan bi­ri ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğim" di­ye ko­nuş­tu.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER