Hitit Üniversitesi’nden 15 Temmuz'a akademik yaklaşım

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­mu­nun (YÖK) üni­ver­si­te­le­rin FE­TÖ ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı "15 Tem­muz ve Türk Yük­se­köğ­re­ti­mi" ad­lı ki­tap ile ya­yın­la­dı­ğı­nı, bu ki­tap­ta Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin de fark­lı ça­lış­ma­la­rıy­la yer al­dı­ğı­nı bil­dir­di. 

Hitit Üniversitesi’nden 15 Temmuz'a akademik yaklaşım

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­mu­nun (YÖK) üni­ver­si­te­le­rin FE­TÖ ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı "15 Tem­muz ve Türk Yük­se­köğ­re­ti­mi" ad­lı ki­tap ile ya­yın­la­dı­ğı­nı, bu ki­tap­ta Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin de fark­lı ça­lış­ma­la­rıy­la yer al­dı­ğı­nı bil­dir­di. 


Al­kan, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, YÖK'ün "15 Tem­muz ve Türk Yük­se­köğ­re­ti­mi" ad­lı ki­tap­ta 37 üni­ver­si­te­nin ça­lış­ma­la­rı­na yer ve­ril­di­ği­ni anım­sat­tı. 
YÖK’ün ki­ta­bın­da yer alan üni­ver­si­te­le­rin fa­ali­yet­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da, Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin ko­nu­ya aka­de­mik bir yak­la­şım içe­ri­sin­de di­ğer üni­ver­si­te­le­rin yap­mış ol­du­ğu et­kin­lik­ler ya­nın­da fark­lı da­ha pek çok et­kin­li­ğe im­za at­tı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de eden Al­kan, şun­la­rı kay­det­ti:

"Hi­tit Üni­ver­si­te­si ola­rak ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan tüm eği­tim bi­rim­le­ri­nin ders müf­re­dat­la­rı­na 'Mil­li İra­de ve De­mok­ra­si' der­si­ni ek­le­dik. Dar­be ve dar­be­ci­le­rin ana­liz­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, ko­nu­nun bi­lim­sel ola­rak ir­de­len­me­si, top­lum­sal fay­da sağ­la­ya­cak sap­ta­ma ve tes­pit­ler­de bu­lu­nul­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re, ko­nu­nun her yö­nüy­le ele alın­ma­sı ama­cıy­la '15 Tem­muz ve Dar­be­ler' ko­nu­sun­da li­san­süs­tü ça­lış­ma­lar ya­pan aka­de­mis­yen ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze özel des­tek sağ­la­dık. Üni­ver­si­te­mi­ze ka­yıt yap­tı­ran şe­hit ço­cuk­la­rı­na burs des­te­ği sağ­la­dık. Ay­rı­ca öğ­re­tim üye­le­ri­mi­zin FE­TÖ’nün ger­çek yü­zü­nü aka­de­mik an­lam­da or­ta­ya ko­yan bi­lim­sel ki­tap ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı gö­rül­mek­te­dir."(AA) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER