Hüma Şifa Evi Çorum’da

DVD Lok­man Ak­tar Hü­ma Şi­fa Evi Ço­rum Şu­be­si Çep­ni Ma­hal­le­si Kub­be­li Cad­de­si nu­ma­ra 20’de hiz­me­te açıl­dı.

Hüma Şifa  Evi Çorum’da


Yak­la­şık 1 asır­lık ta­ri­hi ve Tür­ki­ye’de sa­yı­sız ba­yi­le­ri bu­lu­nan DVD Lok­man Ak­tar, Hü­ma Şi­fa Evi is­miy­le Ço­rum­lu müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
1500 ÇE­ŞİT ÜRÜN­LE SEK­TÖR­DE ÖN­CÜ
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, bün­ye­sin­de bu­lu­nan 1500 çe­şit ürün­le ak­tar ve şi­fa­lı bit­ki­ler sek­tö­rün­de ön­cü olan Lok­man Ak­tar, bun­dan böy­le Ço­rum’da da fa­ali­yet gös­te­re­cek.
BİT­Kİ­SEL ÜRÜN­LER Şİ­FA OL­MA­YA DE­VAM EDİ­YOR
Ço­rum­lu genç gi­ri­şim­ci Bu­rak Kül­cü'nün gi­ri­şim­le­riy­le Za­fer Çar­şı­sı kar­şı­sın­da Lok­man Ak­tar is­miy­le hiz­me­te gi­ren Hü­ma Şi­fa Evi, kim­ya­sal ilaç­lar kul­lan­mak­tan bı­kan­la­ra bit­ki­sel ürün­ler­le şi­fa ol­ma­ya ça­lı­şa­cak.

ÇOK SA­YI­DA ÜRÜN­LE HİZ­ME­TE GİR­Dİ
Lok­man Ak­tar Hü­ma Şi­fa Evi’nde bit­ki­sel ürün­ler, or­ga­nik ürün­ler, ba­ha­rat çe­şit­le­ri, do­ğal koz­me­tik ürün­le­ri, şi­fa­lı bit­ki­ler ve do­ğal sa­bun­lar gi­bi çok sa­yı­da ürü­nü ay­nı ça­tı al­tın­dan bul­ma­nız müm­kün.

 

AL­TER­NA­TİF TIP'IN KUL­LAN­DI­ĞI TÜM ÜRÜN­LER MEV­CUT
Al­ter­na­tif Tıp’ın kul­lan­dı­ğı şi­fa­lı ürün ve bit­ki­le­rin yer al­dı­ğı Lok­man Ak­tar, her şe­yin özü do­ğal­lık fel­se­fe­sin­den yo­la çı­ka­rak şi­fa­lı bit­ki­ler ile has­ta­lık­la­ra ça­re ara­yan­la­rın me­ka­nı ol­ma­ya de­vam edi­yor.

 

ÜRÜN­LER DOK­TOR TAV­Sİ­YE­Sİ İLE KUL­LANIL­MA­LI
Uz­man ve dok­tor­la­rın tav­si­ye­si ile kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­len şi­fa­lı bit­ki­ler, ya­ra, has­ta­lık, stres gi­bi has­ta­lık­la­ra der­man bu­lu­na­bi­li­yor.

‘TÜM ÇO­RUM­LU­LA­RI BEK­Lİ­YO­RUZ’
DVD Lok­man Ak­tar fir­ma­sı­nın 1925 yı­lın­dan bu ya­na hiz­met ve­ren kök­lü bir fir­ma ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen fir­ma sa­hi­bi Bu­rak Kül­cü, "Biz­ler de bu kök­lü fir­ma­nın Ço­rum Şu­be­si ol­mak­tan onur du­yu­yo­ruz. Sağ­lık­lı ya­şa­mı se­ven, gün­lük ya­şan­tı­la­rın­da bit­ki­sel ürün­le­ri ter­cih eden her­ke­si iş­ye­ri­mi­ze bek­li­yo­ruz.” de­di.
Şi­fa­lı bit­ki­le­rin dok­tor tav­si­ye­si ile kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Bu­rak Kül­cü, “Şi­fa­lı bit­ki­ler ne­re­dey­se sa­de­ce ölü­me ça­re de­ğil­dir, her bit­ki­nin ay­rı bir fay­da­sı ay­rı bir özel­li­ği var­dır. Yal­nız ora­da bu­ra­da oku­du­ğu­muz ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler­le de bu bit­ki fay­da­lı­dır di­ye o bit­ki­den ça­re um­mak yan­lış olur. Yan­lış bir kul­la­nım şek­liy­le fay­da umar­ken da­ha da bü­yük za­rar­la­ra yol aça­bi­lir­si­niz. Son­ra şi­fa­lı bit­ki­ler bi­le bu yap­tı­ğı­nız yan­lı­şı dü­zel­te­mez. He­men he­men her ev­de ol­maz­sa ol­maz olan ba­zı ot­lar var­dır ki far­kın­da ol­ma­dan as­lın­da sü­rek­li tü­ke­ti­riz. Ke­kik, na­ne, pa­pat­ya, çö­rek otu, tar­çın, may­da­noz v.b. gi­bi Özel­lik­le de çö­rek otu için halk ara­sın­da “ölüm­den baş­ka her der­de ça­re­dir” di­ye bir söz bi­le söy­le­nir. Şi­fa­lı bit­ki­ler içe­ri­sin­de şi­fa­lı ol­du­ğu ka­dar za­rar­lı olan şi­fa­lı bit­ki­ler de ola­bi­lir. Bu ne­den­le mut­la­ka dok­tor tav­si­ye­si ile tü­ke­til­me­si ge­rek­mek­te­dir” şek­lin­de açık­la­ma­da bu­lun­du.

Şİ­FA­LI ÇAY­LAR VE MA­CUN­LAR SA­TIŞ­TA
Fir­ma­nın yıl­lar içe­ri­sin­de ge­liş­tir­di­ği ve kul­la­nı­cı onay­lı çay ve ma­cun­la­rı­nı da iş­yer­le­rin­de sa­tı­şa sun­duk­la­rı­nı ifa­de eden Kül­cü, iş­yer­le­rin­de yüz­de yüz or­ga­nik ürün­ler, do­ğal koz­me­tik­ler, Ma­lat­ya pa­za­rı ürün­le­ri, ba­ha­rat ve ak­ta­ri­ye­lik ürün­le­rin hep­si­nin bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER