İhaleler ilanla duyurulacak

Vali Mustafa Çiftçi kamu menfaatinin gözetilmesi, şeffaflık, güvenirlik ve rekabet ortamının oluşturulması açısından mal ve hizmet alımlarının doğrudan teminden ziyade ihale usulü ile yapılması gerektiğini hatırlattı.

İhaleler ilanla duyurulacak

EROL TAŞKAN
Vali Mustafa Çiftçi kamu menfaatinin gözetilmesi, şeffaflık, güvenirlik ve rekabet ortamının oluşturulması açısından mal ve hizmet alımlarının doğrudan teminden ziyade ihale usulü ile yapılması gerektiğini hatırlattı.

Son dönemlerde giderek artan doğrudan alım işlemlerine dikkat çeken Vali Çiftçi, Kamu İhale Kanunu’ndaki özel koşullar dışına çıkılmaması uyarısında bulundu. 

Bütçesinin %10’undan fazla doğrudan alım yapılmaması hususuna riayet etmeyen kurumlar, son zamanlarda giderek artan bir şekilde mal ve hizmetlerin bölünerek, doğrudan alım sınırlarına getirilmesi ve ihaleden imtina edilmesi yaygınlaştı.
Vali Mustafa Çiftçi, önemli bir uyarıda bulunarak, hangi şartlarda doğrudan alım, hangi şartlarda ihale yapılması gerektiğinin altını net çizgilerle çizdiği Resmi İlanlar konulu genelgede şu uyarılarda bulundu; “Bilindiği üzere kumu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup kanunun 2. maddesinde kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde; İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımının, hizmet alımının ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmemesi gerektiği, eşik değerlerinin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu belirtilmiştir.
Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62. maddesinde,  Kanun kapsamındaki idarelerce mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu kamu ihale kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmişti.

Yine aynı Kanunun "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60. maddesinin son paragrafında, 5. maddede belirtilen ilkelere ve 62. maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir. 

İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması; doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için, ihalelerin süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 18:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Tribünlere Oynamak Bu !
Tribünlere Oynamak Bu ! - 6 ay Önce

Temsil ettiği Bakanlıkların %10 doğrudan teminlerin takibinden habersiz bir açıklama olmuş bu. Yılın son haftası ödenek gönderenleri değil de, şehrine tahsis esilen ödenek tenkis edilmeden işleri yetiştireyim diye doğrudan temine yönelen idarecileri işaret ederek haber yaptırmak da şık olmamış ! Ki, zatı alileri de bu yöntemi sıkça kullanan bir görevli iken hem de. Şov.

SIRADAKİ HABER