İHH, kurban bağış standı açtı

İn­san, Hak ve Hür­ri­yet­le­ri (İHH) İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı Ço­rum Şu­be­si kur­ban ba­ğış stan­dı aç­tı.

İHH, kurban bağış standı açtı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, "Pay­laş­tı­ğın se­nin­dir, pay­laş se­vin­dir" slo­ga­nıy­la dün­ya­nın 103 ül­ke ve böl­ge­si­ne yo­la çı­ka­rak, 3 mil­yon in­sa­na kur­ban eti ulaş­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

İHH’nın geç­ti­ği­miz Kur­ban Bay­ra­mı’nda 106 ül­ke­de 2 mil­yon ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne 53 bin 500 kur­ban his­se­si ulaş­tır­dı­ğı­nı ak­ta­ran Se­lim Öz­ka­bak­çı, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki mil­yon­lar­ca ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne ulaş­mak için her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da yo­la çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, bir kur­ban be­de­li­nin 750 TL ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ye­tim­le­re bay­ram­lık kı­ya­fet yar­dı­mın­da bu­lun­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı, bir bay­ram­lık be­de­li­nin de 120 TL ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Öz­ka­bak­çı, Kur­ban ba­ğı­şı or­ga­ni­zas­yo­nu­nu Tür­ki­ye’de ilk 26 yıl ön­ce ilk İHH’nın baş­lat­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Stan­dın Are­fe gü­nü­ne ka­dar açık ka­la­ca­ğı­nı da vur­gu­la­yan Öz­ka­bak­çı, “Stan­dı­mız sa­bah 09.00 ile ak­şam 19.00 sa­at­le­ri ara­sı açık­tır. Ba­ğış yap­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler kre­di kar­tı ile de öde­me ya­pa­bi­lir­ler. Kur­ban bi­zim için ay­nı za­man­da müs­lü­man­la­ra ulaş­mak için bir araç­tır. Biz ora­da sa­de­ce et ke­sip gel­mi­yo­ruz. Git­ti­ği­miz yer­ler­de müs­lü­man­la­rın sı­kın­tı­la­rı­nı ra­por­la­yıp ge­nel mer­ke­zi­mi­ze ile­ti­yo­ruz. On­la­rın so­run­la­rı­nı pro­je­len­di­ri­yo­ruz. Bi­zi aşan ko­nu­lar­da da Ba­kan­lı­ğa so­run­la­rı ve ta­lep­le­ri ile­ti­yo­ruz” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER