İHH uluslararası statüye sahip bir yardım kuruluşu’

Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, İHH ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­le­rin men­fa­at gö­ze­til­mek­si­zin Al­lah rı­za­sı için ya­pı­lan iş­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di.

İHH uluslararası statüye  sahip bir yardım kuruluşu’

Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, İHH ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­le­rin men­fa­at gö­ze­til­mek­si­zin Al­lah rı­za­sı için ya­pı­lan iş­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di.
ÇO­RİM­DER’in her haf­ta dü­zen­le­di­ği fa­sıl kah­val­tı­sı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu Ço­rum İHH ve İl­ke-Der'in Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı ol­du.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İHH'nın na­sıl ku­rul­du­ğu­nu öğ­ren­ci­le­re an­la­tan Öz­ka­bak­çı, "Yu­gos­lav­ya’nın da­ğıl­ma­sın­dan son­ra Müs­lü­man var­lı­ğın­dan ra­hat­sız olan ba­tı­lı­lar Sırp­la­rı si­lah­lan­dı­ra­rak Av­ru­pa’nın or­ta­sın­da Bos­na­lı Müs­lü­man­la­rı kat­let­ti­ler. Tür­ki­ye’den Bos­na’ya yar­dım ulaş­tır­ma­yı ba­şa­ran Müs­lü­man­lar ay­nı za­man­da 1992 yı­lın­da İs­tan­bul’da İHH’yı ku­ra­rak din, dil, ırk far­kı gö­zet­mek­si­zin dün­ya maz­lum­la­rı­na ula­şa­rak des­tek ol­ma­ya baş­la­dı.” de­di.
İHH'nın 135 ül­ke­de ve böl­ge­de ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­ka­bak­çı, amaç­la­rı­nın top­la­nan yar­dım­la­rı tüm dün­ya maz­lum­la­rı­na ulaş­tır­mak ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.
İHH'nın ça­lış­ma sis­te­min­den de bah­se­den Öz­ka­bak­çı, "Biz­ler yar­dım için git­ti­ği­miz yer­ler­de gün­cel yar­dım­la­rın öte­sin­de ka­lı­cı eser­ler­de bı­ra­kı­yo­ruz. Ye­tim­ha­ne­ler açı­yo­ruz. Mes­lek okul­la­rı açı­yo­ruz. Di­kiş, ta­rım ve hay­van­cı­lık yap­ma­yı öğ­re­ti­yo­ruz. Has­ta­ne­ler ku­ru­yo­ruz. Mes­cit­ler ve Ku­ran eği­ti­mi ve­ri­len yer­ler ya­pı­yo­ruz. Ku­rak böl­ge­ler­de su ku­yu­la­rı açı­yo­ruz. Sah­ra has­ta­ne­le­ri ku­ra­rak ka­ta­rak ame­li­yat­la­rı ya­pı­yo­ruz. Git­ti­ği­miz ül­ke­ler­de­ki maz­lum azın­lık­lar­la bir ara­ya ge­le­rek on­la­rın so­run­la­rı­nı, dert­le­ri­ni din­le­yip ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar­da bun­la­rı di­le ge­ti­re­rek çö­zü­me ulaş­ma­sı için ça­lı­şı­yo­ruz. Ço­rum İHH ola­rak Ço­rum­lu­la­rın yar­dı­mıy­la Pa­ta­ni’de İs­ki­lip­li Atıf Ho­ca adı­na bir ye­tim­ha­ne aç­tık.” de­di.

 

‘İHH ULUS­LA­RA­RA­SI STA­TÜ­YE SA­HİP BİR YAR­DIM KU­RU­LU­ŞU­DUR’
Yar­dım­la­rın ül­ke­ler­de da­ğı­tıl­ma ko­nu­su­na da de­ği­nen Öz­ka­bak­çı, "İHH top­la­dı­ğı yar­dım­la­rı ne­re­ye ve kim­le­re ya­pa­ca­ğı­nı o böl­ge­de ya­şa­yan, bu­ra­la­rı iyi bi­len, ta­nı­yan tem­sil­ci­le­ri­miz ile ya­pı­yo­ruz. Biz­ler ba­zı ül­ke­le­re yap­tı­ğı­mız yar­dım­la­rı da maz­lum kar­deş­le­ri­mi­zin gü­ven­li­ği teh­li­ke­ye gir­me­me­si için ka­mu­oyu ile pay­la­şa­mı­yo­ruz. İHH ola­rak Ulus­la­ra­ra­sı ba­zı sta­tü­le­re sa­hip bir yar­dım ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­muz için yar­dım­la­rı­mı­zı ama­cı­na da­ha uy­gun bir şe­kil­de ulaş­tı­rı­yo­ruz. İs­ra­il'de bu­nun için İHH'ın ka­pa­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor" di­ye ko­nuş­tu.

 

‘İLK ULUS­LA­RA­RA­SI KUR­BAN BA­ĞIŞ­LA­RI­NI İHH BAŞ­LAT­TI’
İHH’nın ulus­la­ra­ra­sı alan­da bir­çok il­ke im­za at­tı­ğı­nı kay­de­den Öz­ka­bak­çı, “Tür­ki­ye’de 1993 yı­lın­da vekâlet­le ulus­la­ra­ra­sı kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu­nu dü­zen­le­yen ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz. Dün­ya­da Çe­çen hal­kı­na yar­dım ulaş­tı­ran ilk yar­dım ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­si­yiz. Bos­na Sa­va­şı sı­ra­sın­da Sa­ray­bos­na ab­lu­ka­sı­nı kı­ra­rak Bos­na­ya yar­dım ulaş­tı­ran ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz. 5 kı­ta­da 135 ül­ke ve böl­ge­ye ula­şan Tür­ki­ye mer­kez­li ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz.” di­ye­rek, şu an­da 135 ül­ke­de yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni açık­la­dı.

 

‘EN ÇOK SA­VAŞ, KIT­LIK VE AFET OLAN ÜL­KE­LE­RE YAR­DIM EDİ­YO­RUZ’
İHH ola­rak en çok sa­vaş, kıt­lık ve afet böl­ge­le­rin­de ça­lış­tık­la­rı­na vur­gu ya­pan Öz­ka­bak­çı, Af­ri­ka'da ka­ta­rak ame­li­ya­tı yap­tı­ra­rak 100 bin ki­şi­ye ışık ol­duk­la­rı­nı ve 90 bin ye­ti­me ha­mi­lik ya­pa­rak ay­da yüz tl yar­dım et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti.

 

‘ÇO­RUM’DAN GAZ­ZE'YE BİR AM­BU­LANS GÖ­TÜR­DÜK’
Ma­vi Mar­ma­ra ve Gaz­ze kon­vo­yu sı­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı öğ­ren­ci­ler ile pay­la­şan Öz­ka­bak­çı, 2009 yı­lın­da Av­ru­pa'da baş­la­yan Gaz­ze kon­vo­yu­nun yaş­lı­sı, ih­ti­ya­rı, gen­ci ile hep bir­lik­te Ço­rum'dan ha­zır­la­dık­la­rı ve içe­ri­si­ni in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri ile dol­dur­duk­la­rı mi­ni­büs ile yo­la çık­tık­la­rı­nı söy­le­di.

 

‘İHH OLA­RAK AB­LU­KA AL­TIN­DA­Kİ GAZ­ZE­YE 300 ARAÇ­LA GİR­ME­Yİ BA­ŞAR­DIK’
Öz­ka­bak­çı, Gaz­ze kon­vo­yu ile İs­ra­il’in ab­lu­ka­sı­na rağ­men Gaz­ze'ye ulaş­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti.
Dün­ya­yı kü­re­sel güç­le­rin yö­net­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­yen eden Öz­ka­bak­çı, "İçi­miz­de kü­re­sel güç­le­re yar­dım eden in­san­lar var­dır. Ar­ka­daş­lar dik­kat edin bir ki­şi kı­sa za­man­da bir­den bü­yür­se, bir­den çok pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dıy­sa onun ar­ka­sın­da kü­re­sel güç­le­rin ol­ma­sı ih­ti­ma­li­de var­dır. Kü­re­sel güç­le­rin di­ni, di­li, ır­kı ol­maz" de­di.
İs­ra­il as­ker­le­ri ta­ra­fın­dan Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­si­ne ya­pı­lan bas­kı­nın slayt gö­rün­tü­le­ri­nin iz­len­di­ği sı­ra­da öğ­ren­ci­ler duy­gu­sal an­lar ya­şar­ken, Öz­ka­bak­çı, İs­ra­il’in Ben Go­ri­on ce­za­evi­ne gö­tü­rül­dük­le­ri­ni, İs­ra­il­li as­ker­le­rin ken­di­si­ne yap­tı­ğı iş­ken­ce­yi ve ‘one mi­nu­te’ di­ye ba­ğı­ra­rak öl­dür­mek için de­fa­lar­ca at­tık­la­rı da­ya­ğı an­lat­tı.

‘SU­Rİ­YE­Lİ SI­ĞIN­MA­CI­LA­RA GÖS­TE­Rİ­LEN TEP­Kİ­LE­RİN ÇO­ĞU YER­SİZ’
Su­ri­ye'den Tür­ki­ye'ye ge­len mül­te­ci­ler ko­nu­su­na da de­ği­nen Öz­ka­bak­çı, "Su­ri­ye'de öy­le bir sü­reç ya­şa­nı­yor ki in­san­lar iş­ken­ce ve te­ca­vüz­ler al­tın­da ya­şı­yor. Bu­ra­ya ge­len in­san­la­ra ni­ye gel­di­ler de­me­ye­lim, ora­da her tür­lü azap ve ıs­tı­rap­lar ya­şa­nı­yor. Bu so­ru­yu so­ran in­san­lar ora­da ya­şa­nan ıs­tı­rap­la­rı bil­me­dik­le­ri için sı­ğın­ma­cı mi­sa­fir­le­re tep­ki gös­te­ri­yor­lar. Lüt­fen ken­di­mi­zi, ai­le­mi­zi on­la­rın ye­ri­ne ko­ya­lım.
Şu an­da İd­lip bom­ba­la­nı­yor ve 3 mil­yon in­san Tür­ki­ye sı­nı­rı­na ha­re­ke­te geç­me­ye ha­zır­la­nı­yor. İHH, İd­lip için Tür­ki­ye’de ye­ni bir in­sa­ni yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Biz­ler de Ço­rum İHH ola­rak Ço­rum­lu ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le İn­sa­ni Yar­dım Tır­la­rı çı­ka­ra­ca­ğız.” de­di.
İHH'ın sa­de­ce mad­di yar­dım ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Öz­ka­bak­çı, bir­çok ko­nu­da ulus­la­ra­ra­sı alan­da İn­sa­ni Dip­lo­ma­si ça­lış­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. İHH’nın in­sa­ni dip­lo­ma­si ça­lış­ma­sı ile Ese­din elin­den 2.300 den faz­la ka­dın, ço­cuk, yaş­lı­nın kur­ta­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ha­lep'te 45 bin ki­şi­nin tah­li­ye­si­nin sağ­lan­ma­sın­da İHH’nın dü­zen­le­di­ği bin­ler­ce ara­cın ka­tıl­dı­ğı Ha­lep kon­vo­yu­nun ve Rey­han­lı’da top­la­nan 50 bin in­sa­nın sı­nı­ra doğ­ru yü­rü­yü­şü­nün et­ki­si­ni an­lat­tı.

GENÇ­LE­RE TAV­Sİ­YE
Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye ni­te­li­ğin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Öz­ka­bak­çı, “Bi­zim Al­lah’a sı­ğın­mak­tan baş­ka bir ça­re­miz yok. Eğer Al­lah bi­ze yar­dım eder­se bi­ze kim­se­nin gü­cü yet­mez. Ama O bi­ze yar­dım et­mez­se kim­se yar­dım ede­mez. Sa­de­ce Al­lah’a gü­ve­ne­ce­ğiz, sa­de­ce O’ndan yar­dım is­te­ye­ce­ğiz. O za­man bi­ze dü­şen şey Al­lah'ın yar­dı­mı­nı ala­bi­le­cek ni­te­lik­le­ri üze­ri­miz­de ba­rın­dır­mak ola­cak­tır.” de­di.
ÇO­RİM­DER’in yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la göz dol­dur­du­ğu­nu söy­le­yen Öz­ka­bak­çı, ya­pı­lan da­vet­ten do­la­yı ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz’a, Genç ÇO­RİM­DER Ko­or­di­na­tö­rü Se­mih Dum­lu’ya ve Ön­cü Genç­lik ve Spor ku­lü­bü Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mus­ta­fa Kül­cü’ye te­şek­kür et­ti, genç­ler­le za­man ge­çir­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER