İlim Yayma Cemiyeti çocuklarla şenlendi

İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Özel Bu­ha­ra Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du bah­çe­si de ço­cuk­lar­la şen­len­di.

İlim Yayma Cemiyeti çocuklarla şenlendi

Ço­rum İl Müf­tü­lü­ğü or­ga­ni­ze­sin­de baş­la­yan yaz kur­su sa­ye­sin­de İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Özel Bu­ha­ra Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du bah­çe­si de ço­cuk­lar­la şen­len­di. Kurs­la­rın baş­la­ma­sıy­la İlim Yay­ma Ca­mii’ne 250 ci­va­rın­da öğ­ren­ci ka­yıt yap­tır­dı.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İlim Yay­ma Ca­mi ve İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Bu­ha­ra Yük­se­köğ­re­tim Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nun sı­nıf­la­rın­da, eği­tim gö­ren ço­cuk­lar, yur­dun bah­çe­si­ni ve spor sa­lo­nu­nu kul­la­na­rak sos­yal ve spor­tif fa­ali­yet­ler­le yaz kurs­la­rı­nı da­ha eğ­len­ce­li ve do­lu do­lu ge­çi­ri­yor­lar. 


Ay­rı­ca, Halk Eği­tim Mer­ke­zi des­te­ği ile an­tre­nör Bü­lent Öz­türk’ün gö­ze­ti­min­de ço­cuk­lar için ma­sa te­ni­si ve sat­ranç kur­su dü­zen­le­ni­yor.
İlim Yay­ma Ca­mi İmam Ha­ti­bi Ali Öz­de­mir, yak­la­şık 250 öğ­ren­ci­ye 11 eği­tim­ci ile kurs ve­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İlim Yay­ma Ca­mii'ne öğ­ren­ci­le­rin ve ve­li­le­rin il­gi­si çok faz­la bu­nun se­be­bi İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti’nin bi­ze yar­dım­cı ol­ma­sı­dır. Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek olan fut­bol tur­nu­va­sın­da da id­di­alı­yız.” de­di.


Ko­nu ile il­gi­li açık­la­ma ya­pan İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tuz­cu, “Ön­ce­lik­le bu or­ga­ni­zas­yo­nu baş­la­tan İl Müf­tü­lü­ğü’ne te­şek­kür edi­yo­ruz. İlim Yay­ma Ca­mii'nde ve Bu­ha­ra Yük­se­köğ­re­tim Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nda baş­la­yan yaz kurs­la­rı­na ve­li­le­ri­mi­zin has­sa­si­ye­ti ve yav­ru­la­rı­mı­zın Kur'an öğ­ren­me is­te­ği biz­le­ri zi­ya­de­siy­le mem­nun et­mek­te­dir. Biz de İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti ola­rak, sı­nıf­lar oluş­tu­rul­ma­sı, sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif fa­ali­yet­le­rin ya­pı­la­bil­me­si için yurt bi­na­mı­zın fi­zi­ki mekânla­rı­nı öğ­ren­ci­le­rin kul­la­nı­mı­na sun­duk." de­di.  


Tuz­cu, “Ge­le­ce­ği­mi­zin ay­dın­lık ya­rın­la­rı olan yav­ru­la­rı­mı­zın, ma­ne­vi do­yum­la ye­tiş­me­le­ri ve ye­tiş­ti­ril­me­le­ri son de­re­ce önem­li­dir. Biz­ler ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­ti­mi­ne son de­re­ce önem ver­mek­te­yiz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ha­yat­la­rı bel­ki de bu kurs­lar­da al­dık­la­rı eği­tim­le de­vam ede­cek, Bu yüz­den yaz kurs­la­rı­nı çok önem­si­yo­ruz.” di­ye­rek öğ­ren­ci­le­re zi­hin açık­lı­ğı di­le­di.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER