İnternet habercilerine eğitim

Ba­sın İlan Ku­ru­mu (BİK) Sam­sun İl Mü­dür­lü­ğün­ce ge­liş­ti­ri­len "İn­ter­net Ha­ber­ci­li­ği­nin Ge­liş­ti­ril­me­si Pro­je­si" kap­sa­mın­da sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne eği­tim ve­ril­di.

İnternet habercilerine eğitim


Or­ta Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (OKA) ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen ve iki gün sü­re­cek eği­tim prog­ra­mı, Öğ­ret­me­ne­vi Er­do­ğan Ce­be­ci Kon­fe­rans Sa­lo­nu'nda baş­la­dı.
Açı­lış tö­re­nin­de BİK İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa Bay­rak­tar, pro­je­nin Or­ta Ka­ra­de­niz'de­ki ye­rel ba­sın iş­let­me­si ça­lı­şan­la­rı­nı kap­sa­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

İn­ter­net ha­ber­ci­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve di­ji­tal or­tam­da ha­ber içe­rik­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı ko­nu­sun­da sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nı bil­gi­len­dir­mek is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Bay­rak­tar, "Ka­tı­lım­cı­la­rın bil­gi ve be­ce­ri­le­rin güç­len­di­ril­me­si, mes­le­ki ni­te­lik­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı yo­luy­la böl­ge­nin kal­kın­ma­sı­na ve ta­nı­tı­mı­na kat­kı sağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor." de­di.
 

Bay­rak­tar, şöy­le de­vam et­ti:
"Res­mi ilan ya­yın­la­ma hak­kı­na sa­hip ga­ze­te­nin in­ter­net ha­ber si­te­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik, di­ji­tal ha­ber­ci­lik­le il­gi­li bil­gi ve be­ce­ri­le­ri­nin güç­len­di­ri­le­rek böl­ge­de­ki in­san kay­na­ğı ve tek­nik alt­ya­pı, di­ji­tal dö­nü­şüm­le in­ter­net tek­no­lo­ji­le­ri­ne eri­şi­min ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de bil­gi ak­ta­rıl­ma­sı­dır. Böl­ge­sel ge­liş­me te­me­lin­de 2023 viz­yo­nun­da Tür­ki­ye'yi top­ye­kün kal­kın­mış bir böl­ge ola­rak he­def­le­yen Böl­ge­sel Ge­liş­me Ulu­sal Stra­te­ji'nde me­kan­sal böl­ge­le­me­ler ve de­ğer­len­dir­me­ler ön plan­da­dır. Yük­sek Ge­lir Dü­ze­yi Böl­ge­si içe­ri­sin­de ni­te­le­nen Or­ta Ka­ra­de­niz Bö­lü­mü il­le­ri Sam­sun, Amas­ya,  Ço­rum ve To­kat'ta özel­lik­le sa­na­yi ve tek­no­lo­jik im­kan­lar­la böl­ge­nin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi art­tı­rı­la­cak­tır."
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Or­du Üni­ver­si­te­si Dr. Öğ­re­tim Üye­si Ah­met Fi­dan ta­ra­fın­dan su­num ya­pıl­dı.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER