‘İstikbal mücadelemiz devam edecek’

Va­li Nec­med­din Kı­lıç 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir kutlama me­sajı ya­yınladı.

‘İstikbal mücadelemiz  devam edecek’

30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yın­la­yan Va­li Nec­med­din Kı­lıç, 30 Ağus­tos’un ta­ri­hi za­fer­ler­le do­lu şan­lı or­du ve kah­ra­man ec­da­dı­mı­zın, ye­di dü­ve­le bir kez da­ha va­ta­nın bö­lün­mez bir bü­tün ol­du­ğu­nu öğ­ret­ti­ği ta­rih ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “Ül­ke­mi­zi kut­lu yü­rü­yü­şün­den alı­koy­mak is­te­yen te­rör ör­güt­le­ri­nin ha­in sal­dı­rı­la­rı­na al­dır­ma­dan, iha­net çe­te­le­ri­ni boz­gu­na uğ­ra­ta­rak, bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma için­de is­tik­bal mü­ca­de­le­miz de­vam ede­cek­tir.” de­di. Kı­lıç; “1071' de Ana­do­lu'nun ka­pı­la­rı­nı biz­le­re açan kah­ra­man ec­da­dı­mız, Bü­yük Ta­ar­ruz gi­bi za­fer­ler­le de Ana­do­lu'yu yurt edi­ne­rek biz­le­re bu va­ta­nı mi­ras bı­rak­mış­tır. Mil­le­ti­miz, göğ­sün­de­ki iman ve ce­sa­ret­le düş­man sal­dı­rı­la­rı­na bo­yun eğ­me­ye­rek top­yekûn mü­ca­de­le et­mek­ten bir an ol­sun ge­ri dur­ma­mış, ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mı­zın gök kub­be­de dal­ga­lan­ma­sı için ma­lı­nı, ca­nı­nı, ev­la­dı­nı fe­da et­miş­tir. Va­ta­nın bir ka­rış top­ra­ğı­nı da­hi düş­ma­na bı­rak­ma­yıp, ba­ğım­sız­lı­ğın­dan ödün ver­me­miş­tir. Ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği­ne, kar­deş­li­ği­mi­ze ve ge­le­ce­ği­mi­ze yö­ne­lik tür­lü teh­dit­ler­le her dö­nem de ol­du­ğu gi­bi bu gün de mu­ha­tap ol­mak­ta­yız. Ge­le­cek­te de bu teh­dit­ler var ola­cak­tır. Yü­ce Türk Mil­le­ti 30 Ağus­tos 1922’ de Dum­lu­pı­nar'da aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ve ga­zi­le­ri­mi­zin des­tan­sı mü­ca­de­le ru­hu­na ve ira­de­si­ne bu­gün de sa­hip­tir. Bu ve­si­ley­le, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal baş­ta ol­mak üze­re, tüm ga­zi­le­ri­mi­zi ve şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez da­ha min­net­le, rah­met­le yâd edi­yor tüm mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.” de­di 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER