İzin hakları eşitlendi

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, söz­leş­me­li per­so­nel ile kad­ro­lu per­so­ne­lin izin hak­la­rı­nın eşit­len­di­ği­ni söy­le­di.

İzin hakları eşitlendi

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, söz­leş­me­li per­so­nel ile kad­ro­lu per­so­ne­lin izin hak­la­rı­nın eşit­len­di­ği­ni söy­le­di.

Me­mur-Sen’in çö­züm odak­lı ve fik­ri ta­kip stra­te­jiy­le yü­rüt­tü­ğü sen­di­kal mü­ca­de­le­nin bir so­nu­cu olan bu dü­zen­le­me­nin, ge­rek top­lu söz­leş­me sü­re­cin­de ge­rek­se KPDK top­lan­tı­la­rın­da ko­nu­nun ma­sa­ya ta­şın­ma­sı ve gün­de­me alın­ma­sı nok­ta­sın­da or­ta­ya koy­du­ğu ıs­ra­rın ürü­nü ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­at­cı, ko­nu­ya iliş­kin şu açık­la­ma­yı yap­tı:

“Me­mur-Sen Kon­fe­de­ras­yo­nu ola­rak 3'ncü ve 4'ncü Dö­nem Top­lu Söz­leş­me tek­lif­le­rin­de yer ve­ri­len ve Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Jü­li­de Sa­rı­eroğ­lu'nun da ka­za­nı­ma dö­nüş­tü­rül­me­si yö­nün­de des­tek olup gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu, söz­leş­me­li per­so­nel­le­rin izin hak­la­rı­nın kad­ro­lu per­so­nel­le eşit­len­me­si tek­li­fi, Res­mi Ga­ze­te'nin bu­gün (21.08.2016) ya­yım­la­nan 30.455 sa­yı­lı nüs­ha­sın­da yer alan "Söz­leş­me­li Per­so­nel Ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na İliş­kin Esas­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Esas­lar” ile bir­lik­te ka­za­nı­ma dö­nüş­tü. Böy­le­ce, ka­mu per­so­nel sis­te­mi içe­ri­sin­de söz­leş­me­li per­so­nel ile kad­ro­lu per­so­nel ara­sın­da izin hak­la­rı­na iliş­kin fark­lı­lık­lar ve bu­nun üret­ti­ği mağ­du­ri­yet gi­de­ril­miş ol­du. Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la de­ğiş­ti­ri­len 06.06.1978 ta­rih ve 7/18754 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu eki "Söz­leş­me­li Per­so­nel Ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na İliş­kin Esas­lar"da ya­pı­lan dü­zen­le­me­nin so­nu­cun­da; do­ğum iz­ni, süt iz­ni, do­ğu­ma da­ya­lı ay­lık­sız izin, ölüm iz­ni, ev­li­lik iz­ni, ma­ze­ret iz­ni, re­fa­kat iz­ni, ev­lat edin­me­ye da­ya­lı izin­ler ile ka­dın per­so­ne­lin var­di­ya­lı ça­lış­ma­dan ve en­gel­li per­so­ne­lin ge­ce nö­be­tin­den mu­afi­ye­ti ko­nu­la­rın­da 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4/B mad­de­si kap­sa­mın­da is­tih­dam edi­len “söz­leş­me­li per­so­nel” sta­tü­sün­de­ki ka­mu gö­rev­li­le­ri 4/A kap­sa­mın­da is­tih­dam edi­len “kad­ro­lu/me­mur” sta­tü­sün­de­ki ka­mu gö­rev­li­le­ri ile ay­nı hak­lar­dan ya­rar­lan­ma­la­rı sağ­lan­mış ol­du.Ka­mu Per­so­ne­li Da­nış­ma Ku­ru­lu’nun da­ha et­kin rol üst­len­me­si ve ka­za­nım üret­me odak­lı bir ça­lış­ma yön­te­mi­nin be­lir­len­me­si ve Ku­rul ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan alt ko­mis­yon­lar oluş­tu­rul­ma­sı tek­li­fi­miz kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­lan alt ko­mis­yon­lar­dan bi­ri­nin ça­lış­ma ko­nu­la­rı ola­rak; Fark­lı sta­tü­ler­de gö­rev ya­pan per­so­ne­lin izin­le­ri­nin eşit­len­me­si, İs­tih­dam tü­rü fark­lı­lı­ğı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek izin tür­le­ri, izin sü­re­le­ri ko­nu­sun­da ya­pı­lan bü­tün fark­lı­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, İzin­ler­le il­gi­li ya­pı­la­cak ya­sal ve ida­ri dü­zen­le­me­ler­de “iş­gü­nü esa­sı” uy­gu­la­ma­sı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, Ay­lık­sız izin, süt iz­ni, re­fa­kat­çi iz­ni nok­ta­sın­da ku­rum­lar ara­sın­da­ki uy­gu­la­ma fark­lı­lık­la­rın ve ku­rum­la­rın ken­di­le­ri­ne ait yö­net­sel dü­zen­le­me­le­rin oluş­tur­du­ğu çe­liş­ki­le­rin gi­de­ril­me­si ola­rak be­lir­len­miş ve alt ko­mis­yon top­lan­tı­la­rın­da ive­di­lik­le ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­ler ara­sın­da izin sü­re­le­ri ve hak­la­rı ko­nu­sun­da­ki fark­lı­lı­ğın gi­de­ril­me­si ola­rak be­lir­len­miş­ti.Söz­leş­me­li Per­so­ne­lin izin hak­la­rıy­la il­gi­li ola­rak Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan de­ği­şik­le;
Söz­leş­me­li per­so­ne­lin do­ğum iz­ni, do­ğum­dan ön­ce 8, do­ğum­dan son­ra 8 haf­ta esas alı­na­rak do­ğu­mun er­ken ger­çek­leş­me­si se­be­biy­le, do­ğum iz­ni­nin kul­la­nı­la­ma­yan bö­lü­mü de do­ğum son­ra­sı izin sü­re­si­ne ila­ve edi­le­cek şe­kil­de dü­zen­len­di.
Da­ha ön­ce gün­de 1,5 sa­at ola­rak dü­zen­le­nen süt iz­ni, me­mur­lar­da ol­du­ğu gi­bi do­ğum iz­ni­nin bi­ti­min­den son­ra­ki ilk 6 ay için 3 sa­at, ikin­ci al­tı ay için 1,5 sa­at ola­rak dü­zen­len­di.

İki gün olan ba­ba­lık iz­ni 10 gün’e; ken­di­si­nin ve­ya ço­cu­ğu­nun ev­len­me­si, an­ne­si­nin, ba­ba­sı­nın, eşi­nin, ço­cu­ğu­nun ve­ya kar­de­şi­nin ölü­mü ha­lin­de ve her olay için üç gün olan ölüm iz­ni 7 gü­ne çı­ka­rıl­dı.
Da­ha ön­ce böy­le bir hak­kı bu­lun­ma­yan söz­leş­me­li per­so­ne­lin di­ğer hal­ler­de­ki ma­ze­ret iz­ni sü­re­si de me­mur­lar gi­bi 10 gün ola­rak dü­zen­len­di.

Yi­ne da­ha ön­ce söz­leş­me­li per­so­nel için bu­lun­ma­yan bir hak ola­rak ev­lat edin­me­ye da­ya­lı izin hak­kı söz­leş­me­li per­so­nel için­de dü­zen­len­di ve ev­lat edi­nen söz­leş­me­li per­so­ne­le bu du­rum­da 8 haf­ta­ya ka­dar ev­lat edin­me iz­ni ge­ti­ril­di.
Kad­ro­lu per­so­ne­lin ya­rar­lan­dı­ğı “bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu ve­ya re­fa­kat et­me­di­ği tak­dir­de ha­ya­tı teh­li­ke­ye gi­re­cek ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile kar­deş­le­rin­den bi­ri­nin ağır bir ka­za ge­çir­me­si ve­ya te­da­vi­si uzun sü­ren bir has­ta­lı­ğı­nın bu­lun­ma­sı hal­le­rin­de, bu hal­le­rin sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ruy­la bel­ge­len­di­ril­me­si şar­tıy­la, is­tek­le­ri üze­ri­ne üç aya ka­dar üc­ret­li izin” şek­lin­de­ki re­fa­kat iz­ni hak­kın­dan söz­leş­me­li per­so­nel de ya­rar­la­na­cak.

İzin hak­la­rı­na iliş­kin ka­za­nım­la­ra ila­ve ola­rak ay­nı dü­zen­le­me kap­sa­mın­da; ka­dın per­so­ne­le ta­bip ra­po­run­da be­lir­til­me­si ha­lin­de ha­mi­le­li­ği­nin yir­mi dör­dün­cü haf­ta­sın­dan ön­ce ve her hal­de ha­mi­le­li­ği­nin yir­mi dör­dün­cü haf­ta­sın­dan iti­ba­ren ve do­ğum­dan son­ra­ki iki yıl sü­rey­le is­te­ği dı­şın­da ge­ce nö­be­ti ve ge­ce var­di­ya­sı gö­re­vi ve­ril­me­me­si­ne ve en­gel­li söz­leş­me­li per­so­ne­le de is­te­ği dı­şın­da ge­ce nö­be­ti ve ge­ce var­di­ya­sı gö­re­vi ve­ril­me­me­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me ya­pı­la­rak kad­ro­lu/me­mur sta­tü­sü için ön­gö­rü­len bir hak söz­leş­me­li per­so­ne­le de ta­nın­mış ol­du. Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan bu­gün­kü dü­zen­le­me­yi, izin hak­kı bağ­la­mın­da söz­leş­me­li per­so­nel ile kad­ro­lu per­so­nel ara­sın­da söz­leş­me­li per­so­nel aley­hi­ne mağ­du­ri­yet­le­rin gi­de­ril­me­si­ne iliş­kin tek­lif­le­ri­mi­ze olum­lu ce­vap ve­ril­me­si ola­rak gö­rü­yor, izin hak­la­rı ko­nu­sun­da el­de et­ti­ği­miz bu ka­za­nım­la­rı ay­nı za­man­da söz­leş­me­li per­so­ne­lin kad­ro­ya ge­çi­şi­ne iliş­kin as­li he­de­fi­mi­ze bir adım da­ha yak­laş­mak ola­rak da de­ğer­len­di­ri­yo­ruz." (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
4/b li memur
4/b li memur - 3 yıl Önce

Eşitlik izin hakkıyla değil kadroyla olur. Tayin yok görevde yükselme yok ya bırakın ALLAHINIZI SEVİYORSANIZ.

SIRADAKİ HABER