Kadın muhtar adayı seçimlere hazırlanıyor

Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­si muh­tar aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Nes­rin Ak­sun­gur, ma­hal­le­de ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

Kadın muhtar adayı  seçimlere hazırlanıyor

Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­si muh­tar aday­lı­ğı­nı da­ha ön­ce açık­la­yan Kar­puz­cu Sa­rı­oğ­lan’ın sa­hi­bi Nes­rin Ak­sun­gur, ma­hal­le­de ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

Ak­sun­gur, ma­hal­le sa­kin­le­riy­le bir ara­ya ge­le­rek ta­lep­le­ri­ni din­li­yor ve muh­tar se­çil­me­si ha­lin­de ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­la­rı an­la­tı­yor.

Ak­sun­gur, 20 yıl­lık bir iş ha­ya­tı­na sa­hip ol­du­ğu­nu, hem an­ne­li­ği ile hem de ba­şa­rı­lı bir iş ka­dı­nı ola­rak Ço­rum­lu ka­dın­la­ra ör­nek ol­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. 

Ka­dın­la­rın ev ve iş ha­ya­tın­da­ki ba­şa­rı­sı­nı ye­rel yö­ne­tim­ler­de de bir an­ne ti­tiz­li­ği ve şef­ka­ti ile ba­şa­ra­ca­ğı inan­cıy­la ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin des­tek­le­ri­ni bek­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ak­sun­gur, ma­hal­le­sin­de­ki ka­dın­la­rın gür se­si ol­mak is­te­di­ği­ni kay­det­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER