Kanal bacaları gün yüzüne çıkartılıyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler yer al­tın­da ka­lan ka­nal ba­ca­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­tı­yor.

Kanal bacaları gün yüzüne çıkartılıyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler yer al­tın­da ka­lan ka­nal ba­ca­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­tı­yor.

Bu yıl içe­ri­sin­de top­lam 200 ba­ca­nın yer­yü­zü­ne çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­per Za­hir, he­def­le­ri­nin 1500 ba­ca­yı yer­yü­zü­ne çı­kar­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Za­hir, “İlk ola­rak özel de­tek­tör­ler­le tes­pit ya­pı­yo­ruz. Bu­nu yap­ma­mı­zın se­be­bi as­fal­ta za­rar ver­me­den bu iş­le­mi ta­mam­la­mak. Da­ha son­ra da­ire­sel ke­sim ara­cı ile as­fal­tı ke­si­yo­ruz. Be­le­di­ye­ye ait ka­nal ro­bo­tu­mu­zu yük­selt­me ya­pı­lan ba­ca­lar­dan içe­ri sa­lı­yo­ruz. Bu sa­ye­de ka­yıp ba­ca­la­rı da bu­lu­yo­ruz. Ka­na­li­zas­yon ba­ca ka­pak­la­rı­nın tes­pi­ti ve yük­sel­til­me­si sa­ye­sin­de, yo­ğun ve sa­ğa­nak ya­ğış­lar­da mey­da­na ge­len arı­za­ya kı­sa za­man­da mü­da­ha­le ede­ce­ğiz. Ön­ce­den de bu uy­gu­la­ma ya­pı­lı­yor­du. An­cak böl­ge­ler­de ba­ca be­to­nun don­ma­sı uzun sü­rü­yor­du. Bu yüz­den o böl­ge bir kaç gün tra­fi­ğe ka­pa­lı ka­la­bi­li­yor­du. Şim­di ise 4 da­ki­ka­da do­na­bi­len kat­kı­lı harç­lar kul­la­nı­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­den 1 sa­at içe­ri­sin­de o böl­ge­de yo­lu tra­fi­ğe açı­yo­ruz. Ay­rı­ca ka­na­li­zas­yon ba­ca ka­pak­la­rı­nın bu­lu­nup yük­sel­ti­len böl­ge­ler­de özel kom­bi­ne ka­nal te­miz­le­me ara­cıy­la pe­ri­yo­dik ka­nal te­miz­lik­le­ri­ni de ya­pı­yo­ruz.


YOL­DA KON­FOR AR­TI­YOR
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­per Za­hir, "Ka­na­li­zas­yon ba­ca­la­rı­nın as­falt­la fark­lı se­vi­ye­de ol­ma­sı tra­fik kon­fo­ru­nu et­ki­li­yor­du ay­rı­ca as­falt al­tın­da ka­lan ba­ca­la­rın ba­kım­la­rı güç­lük­le ya­pı­lı­yor­du. Bu prob­le­mi gi­der­mek için be­le­di­ye­mi­ze ka­zan­dı­rı­lan ara­cı­mız­la şeh­rin önem­li öl­çü­de bu sı­kın­tı­sı gi­der­miş ol­duk. şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
m lk
m lk - 4 yıl Önce

Bunlari kim kapattiki

SIRADAKİ HABER