Kestane sezonu açıldı

Kış ayı­nın ha­ber­ci­si ba­lık­tan son­ra kes­ta­ne­de tez­gah­ta­ki ye­ri­ni al­dı. Ço­rum’da  kış ay­la­rı­nın vaz­ge­çil­me­zi kes­ta­ne sa­tış­la­rı baş­la­dı. 

Kestane sezonu açıldı

FA­TİH BAT­TAR
Kış ayı­nın ha­ber­ci­si ba­lık­tan son­ra kes­ta­ne­de tez­gah­ta­ki ye­ri­ni al­dı. Ço­rum’da  kış ay­la­rı­nın vaz­ge­çil­me­zi kes­ta­ne sa­tış­la­rı baş­la­dı. 

 

KAV­RUL­MU­ŞUN Kİ­LO­SU 40 TL
Ge­çen se­ne 9 TL ile 15 TL ara­sın­da de­ği­şen kes­ta­ne fi­yat­la­rı bu se­ne 10 TL ila 20 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor. Kas­ta­mo­nu ve Si­nop kes­ta­ne­le­ri­nin re­vaç­ta ol­du­ğu Ço­rum'da en çok ter­cih edi­len kes­ta­ne tü­rü ise kav­rul­muş kes­ta­ne. Kav­rul­muş kes­ta­ne­nin ki­lo­su ise 35 TL ile 40 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl fi­ya­tın­dan do­la­yı faz­la sa­tış ya­pa­ma­yan kes­ta­ne sa­tı­cı­la­rı bu se­ne­den umut­lu. Fi­ya­tı geç­ti­ği­miz yı­la oran­la ar­tan kes­ta­ne­nin üre­ti­ci­nin yü­zü­nü gül­dü­rür­ken, sa­tı­cı­sı­nı da ka­ra ka­ra dü­şün­dü­rü­yor. 


Ço­rum’da 10 yıl­dır Ba­ha­bey Cad­de­sin­de kes­ta­ne ve mı­sır atı­cı­lı­ğı ya­pan Ay­han Ka­ra­dağ, bu se­ne kes­ta­ne se­zo­nu­nu er­ken aç­tık­la­rı­nı söy­le­di. Nor­mal­de Ekim or­ta­la­rı gi­bi kes­ta­ne­nin tez­gah­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­ğı­nı an­cak bu se­ne kes­ta­ne sa­tı­şı­na er­ken baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­dağ, bu se­ne kes­ta­ne sa­tış­la­rın­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.


Geç­ti­ği­miz yıl fi­yat­la­rın yük­sek ol­ma­sın­dan do­la­yı faz­la sa­tış ya­pa­ma­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ; “Kış ay­la­rı­nın vaz­ge­çil­me­zi kes­ta­ne­de se­zo­nu aç­tık. Geç­ti­ği­miz yıl kes­ta­ne­ye hal­kın il­gi­si var­dı ama fi­yat­la­rın yük­sek ol­ma­sın­dan pek um­du­ğu­muz gi­bi git­me­di. Bu se­ne in­şal­lah sa­tış­lar­dan umut­lu­yuz.” de­di 

KES­TA­NE­LER, KAS­TA­MO­NU VE Sİ­NOP’TAN GE­Lİ­YOR
Kas­ta­mo­nu ve Si­nop'tan ge­tir­dik­le­ri kes­ta­ne­le­ri sat­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­dağ, kes­ta­ne­nin çok lez­zet­li ve ka­li­te­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Kes­ta­ne­nin sağ­lık açı­sın­dan bir çok fay­da­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve kış ay­la­rın­da va­tan­daş­la­rın en çok kes­ta­ne tü­ket­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­dağ; "So­ğuk kış gün­le­rin­de va­tan­daş, so­ba­nın üze­rin­de kes­ta­ne­yi pi­şi­rip yi­yor. Sağ­lık açı­sın­dan bir­çok fay­da­sı bu­lu­nan kes­ta­ne, mu­hab­be­tin de baş ta­cı olu­yor.” de­di
Tez­gah­lar­da kes­ta­ne or­ta­la­ma fi­yat­la­rı ise şu şe­kil­de; “Çiğ kes­ta­ne 10-20 TL, iri kes­ta­ne 20 TL, kav­rul­muş kes­ta­ne kg 40 TL." de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER