‘Kombi bakımını yaptırdınız mı?’

Mus­ta­fa ve Za­fer Yıl­maz­türk’ün ku­ru­cu­su ol­du­ğu Sa­ray So­ğut­ma ve Isıt­ma, kış se­zo­nu ne­de­niy­le ‘Kom­bi Ba­kım Kam­pan­ya­sı’ baş­lat­tı.

‘Kombi bakımını yaptırdınız mı?’

RE­CEP ME­BET
Mus­ta­fa ve Za­fer Yıl­maz­türk’ün ku­ru­cu­su ol­du­ğu Sa­ray So­ğut­ma ve Isıt­ma, kış se­zo­nu ne­de­niy­le ‘Kom­bi Ba­kım Kam­pan­ya­sı’ baş­lat­tı.
Kam­pan­ya hak­kın­da bil­gi ve­ren Mus­ta­fa Yıl­maz­türk, “En gü­ve­ni­lir kom­bi, ba­kım­lı kom­bi­dir” de­di.
‘Kom­bi­niz kı­şa ha­zır mı?’ so­ru­suy­la ko­nu­nun öne­mi­ne dik­kat çe­ken Yıl­maz­türk, “Her mar­ka ve mo­del kom­bi­le­rin ba­kı­mı­nı uz­man tek­nik eki­bi­miz ve ye­ni ne­sil ci­haz­la­rı­mız­la iti­na ile ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

“Kom­bi­ni­zin yıl­lar­ca ilk gün­kü per­for­man­sıy­la ça­lış­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız 5 kri­tik nok­ta kon­tro­lü ve ba­kı­mı­nı ih­mal et­me­yin” di­yen Yıl­maz­türk, kam­pan­ya da­hi­lin­de kom­bi­le­rin em­ni­yet do­na­nı­mı kon­tro­lü, eşan­jör te­miz­li­ği, brü­lör te­miz­li­ği ve kon­tro­lü, dev­re ele­man­la­rı kon­tro­lü ve te­miz­li­ği ile gaz ayar ve kon­trol­le­ri­ni yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı.

Mes­lek­te 20 yıl­lık tec­rü­be ile Ço­rum­lu­lar’ın hiz­me­tin­de ol­duk­la­rı­nı ha­tır­la­tan Yıl­maz­türk, halk ara­sın­da ‘çan­ta­cı’ di­ye ta­bir edi­len yet­ki­siz kim­se­le­re kom­bi ve kli­ma ba­kı­mı yap­tı­rıl­ma­ma­sı tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.

Kom­bi ba­kı­mı­nın fay­da­la­rın­dan da bah­se­den Yıl­maz­türk, açık­la­ma­la­rı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Kom­bi ba­kı­mı sı­ra­sın­da ka­lo­ri­fer te­si­sa­tı, gen­leş­me tan­kı ve fil­tre­le­rin kon­trol­le­ri­ni de ya­pı­yo­ruz. Ze­hir­len­me­le­re kar­şı ba­ca ga­zı ana­li­zi, ve­rim­li yan­ma için ma­no­met­re ile gaz öl­çü­mü ve aya­rı­nı da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Tüm bu iş­lem­le­ri uz­man ser­vis­ler­de bu­lu­nan ci­haz­la­rı­mız­la ya­pı­yo­ruz.
Ay­rı­ca gaz ka­çak­la­rı­na kar­şı ko­nut ve iş­yer­le­rin­de tek­nik kon­trol­ler ya­pı­yor, işi­mi­zi ti­tiz­lik­le ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz.

Kli­may­la ısı­nan iş­ye­ri ve ko­nut­lar için de kli­ma ba­kı­mı kam­pan­ya­mız de­vam edi­yor. Ca­zip fi­yat­lar­la uz­man bir ser­vi­se kom­bi ve kli­ma ba­kı­mı yap­tır­mak is­te­yen her­ke­si Ye­ni­yol Ma­hal­le­si Es­ki­sa­ray 2. So­kak nu­ma­ra 20/A’da hiz­met ve­ren Sa­ray So­ğut­ma ve Isıt­ma’ya da­vet edi­yo­ruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER