Kore heyeti Çorum'a hayran kaldı

Ço­rum'da iki gün sü­ren ta­rih ve kül­tür ge­zi­le­ri ya­pan he­yet Ço­rum'un 8 bin yı­lı bu­lan ta­ri­hi kar­şı­sın­da şaş­kın­lık­la­rı­nı giz­le­ye­me­di.

Kore heyeti Çorum'a hayran kaldı

Gü­ney Ko­re Cum­hu­ri­ye­ti'nden kar­deş şeh­ri­miz Gim­hae he­ye­ti 2 gün sü­ren Ço­rum zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Ço­rum'dan ay­rıl­dı. Ço­rum'da iki gün sü­ren ta­rih ve kül­tür ge­zi­le­ri ya­pan he­yet Ço­rum'un 8 bin yı­lı bu­lan ta­ri­hi kar­şı­sın­da şaş­kın­lık­la­rı­nı giz­le­ye­me­di.


Ço­rum tu­ru­na Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek baş­la­yan he­yet zi­ya­ret­le­ri­ne Ço­rum Be­le­di­ye­si Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi­ni ge­ze­rek de­vam et­ti. Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zin­de ki imkânla­rı gö­ren he­yet bu­ra­lar­dan va­tan­daş­la­rın üc­ret­siz ya­rar­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce şa­şı­ra­rak, "Biz de üc­ret­siz böy­le bir hiz­met yok, ka­dın kül­tür mer­ke­zi hiz­met­le­ri­ni ve bu hiz­met­le­ri de­ğer­len­di­rip biz de ya­pa­lım" de­di. 
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu'da "Biz sos­yal bir be­le­di­ye­yiz, sos­yal hiz­me­ti ön­ce­li­yo­ruz" di­ye­rek ya­nıt ver­di. 


Gim­hae he­ye­ti, ge­zi­si­ne Ço­rum Mü­ze­si ve şe­hir mer­ke­zin­de­ki ta­ri­hi mekânlar­da de­vam et­ti. He­yet, Ko­re Ga­zi­si Os­man Öz­soy'u evin­de zi­ya­ret et­tik­ten son­ra ilk gü­nün so­nun­da Ço­rum Va­li­si Nec­med­din Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­la­rıy­la ye­mek­te bir ara­ya gel­di.


Kar­deş Şe­hir Gim­hae He­ye­ti Ço­rum Zi­ya­ret­le­ri­ne ikin­ci gün­de, Ço­rum Be­le­di­ye­si Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Mü­dü­rü Ömer Maz, Ço­rum İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ömer Ars­lan eş­li­ğin­de, Ço­rum Mü­ze Mü­dü­rü Ar­ke­olog Me­tin Ça­kar reh­ber­li­ğin­de Ala­ca­hö­yük ve Bo­ğaz­ka­le'de ta­ri­hi mekânlar ve mü­ze­le­ri gez­di. He­yet, yak­la­şık 8 bin yıl­lık geç­mi­şi olan Hat­ti­ler dö­ne­mi ve mi­lat­tan ön­ce 3 bin­li yıl­la­ra ka­dar uza­nan Hi­tit­le­rin ta­ri­hi iz­le­ri­ni de­tay­lı­ca in­ce­le­di ve gör­dük­le­ri kar­şı­sın­da şaş­kın­lık­la­rı­nı giz­le­ye­me­di. 

BAŞ­KAN GON: BU Zİ­YA­RET­LE­Rİ DA­HA DA SIK­LAŞ­TIRMA­LI­YIZ
Ta­ri­hi alan­lar­da ya­pı­lan pa­no­ra­mik tu­run ta­mam­lan­ma­sıy­la kar­deş şe­hir Gim­hae He­ye­ti Ço­rum'dan ay­rıl­dı. Gim­hae Be­le­di­ye Baş­ka­nı Heo Se­ong Gon, Ço­rum'u çok sev­dik­le­ri­ni, Ço­rum'un ta­ri­hi­ne hay­ran kal­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. 
Baş­kan Heo Se­ong Gon, "Tür­ki­ye ile çok güç­lü bir ba­ğı­mız var, bu ül­ke­nin in­san­la­rı­na min­net­ta­rız. İki gün­lük ge­zi­miz es­na­sın­da kar­deş şeh­ri­miz Ço­rum'un yö­ne­ti­ci­le­ri ve hal­kı bi­ze çok iyi ağır­la­dı. Kar­şı­lık­lı ola­rak iliş­ki­le­ri­mi­zi da­ha da ile­ri bir saf­ha­ya ta­şı­ya­rak bir­lik­te iş ya­pa­bi­li­riz. Her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu zi­ya­ret­le­rin kar­şı­lık­lı ola­rak de­vam et­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER