Köy yolları sıcak asfalt oluyor

İl Özel İda­re­si sı­cak as­falt dök­me se­zo­nu­nu baş­lat­tı.

Köy yolları sıcak asfalt oluyor

2018 yı­lı İl Özel İda­re­si ya­tı­rım prog­ra­mı kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak olan as­falt dök­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. İl Özel İda­re­si sı­cak as­falt dök­me se­zo­nu­nu baş­lat­tı.
İlk ola­rak İs­ki­lip İl­çe­si Kuz­köy ve Ku­ru­sa­ray köy­le­rin­de 1 km bi­tüm­lü sı­cak as­falt dök­me iş­le­mi ya­pıl­dı. 2018 yı­lı içe­ri­sin­de grup ve köy yo­lun­da 42 km BSK( Bi­tüm­lü Sı­cak Ka­rı­şım) kap­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak. BSK kap­la­ma ya­pı­la­cak yol­lar­da ön­ce­lik­li ola­rak yol­la­rın alt ya­pı­sı­nın iyi­leş­ti­ri­le­rek BSK kap­la­ma işi ya­pı­lı­yor. (Ha­ber Mer­ke­zi)


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER