Kredi faizi indirilirse konutta indirim yapacaklar

Ço­rum Em­lak Mü­şa­vir­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ömer Ok­cu, in­şa­at sek­tö­rün­de ya­şa­nan dur­gun­lu­ğu aş­mak için Ço­rum’da mü­te­ah­hit­le­rin in­di­ri­me ha­zır ol­du­ğu­nu an­cak dev­let ban­ka­la­rı­nın uy­gun kre­di şart­la­rı sun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Kredi faizi indirilirse  konutta indirim yapacaklar

FA­TİH AK­BAŞ
Ço­rum Em­lak Mü­şa­vir­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ömer Ok­cu, in­şa­at sek­tö­rün­de ya­şa­nan dur­gun­lu­ğu aş­mak için Ço­rum’da mü­te­ah­hit­le­rin in­di­ri­me ha­zır ol­du­ğu­nu an­cak dev­let ban­ka­la­rı­nın uy­gun kre­di şart­la­rı sun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne dış güç­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bas­kı­lar so­nu­cu dö­viz ve fa­iz­ler­de­ki yük­se­liş ne­ti­ce­sin­de es­naf ve tüc­ca­rın zor gün­ler ge­çir­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ömer Ok­cu, “Eko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi ola­rak bil­di­ği­miz in­şa­at sek­tö­rü de bu kriz­den na­si­bi­ni al­mış ve alan ve sa­tan ve her va­tan­da­şı­mız pe­ri­şan ol­muş­tur. Bu ge­çi­ci du­ru­mu ha­fif­let­mek ama­cı ile ne­ler ya­pa­bi­li­riz dü­şün­ce­siy­le ili­miz­de iş ve in­şa­at sek­tö­rün­de ça­lı­şan mes­lek­taş­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de son gün­ler­de dev­le­tin­de ça­ba­la­rı so­nu­cun­da bil­di­ği­miz ka­da­rı ile bü­yük il­le­ri­miz­de ya­pı­la­cak ko­nut­lar­da %10 in­di­ri­min ya­nın­da in­şa­at şir­ket­le­ri­nin ken­di bün­ye­le­rin­de aça­ca­ğı %.0.98’lik ko­nut kre­di­si ile bu iş­le­rin nis­pe­ten can­la­na­ca­ğı dü­şü­nül­müş ol­mak­la bir­lik­te biz­ler ne ya­pa­bi­li­riz de­dik ve bü­yük iş ya­pan mü­te­ah­hit kar­deş­le­ri­miz­le yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re so­nu­cun­da şöy­le bir ta­lep­le kar­şı­laş­tık: “Eğer dev­let ban­ka­la­rı 0. 98’lik bir pu­an­la ko­nut kre­di­si açar­sa biz­ler­de sa­tış üze­rin­den ko­nut­lar­da % 10 in­di­ri­me ha­zı­rız ve dev­let için mil­let ve mem­le­ket için va­rız” de­di­ler. Bi­ze de bu ko­nu­yu ba­sın üze­rin­den du­yur­mak düş­tü. Bu ne­den­ler dev­let­ten ve il­gi­li ban­ka­lar­dan da­ha ön­ce yap­tık­la­rı gi­bi ko­nut kre­di­le­ri­ni bel­li bir sü­re de ol­sa bu li­mi­te dü­şür­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. En azın­dan bu ül­ke eko­no­mi­si­ne bir kat­kı­mız olur. Bu tek­lif olur­sa da eme­ği ge­çen­le­re son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız” de­di.

 

EM­LAK­ÇI­LA­RA ‘ÇA­LIŞ­MA RUH­SA­TI’ UYA­RI­SI!
Em­lak­çı­la­rı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ‘ça­lış­ma ruh­sa­tı’ ko­nu­sun­da da açık­la­ma ya­pan Ok­cu, “Em­lak­çı kar­deş­le­ri­mi­zi çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ren bir ko­nu­da ‘ça­lış­ma ruh­sa­tı’dır. 5 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik 5 Ey­lül 2018 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­re­cek ve bu ta­rih­ten son­ra bu işi ya­pan mes­lek­taş­la­rı­mız Ço­rum İl Ti­ca­ret Mü­dür­lü­ğü­ne mü­ra­ca­at ede­rek 5 yıl sü­re­li­ği­ne iş­ye­ri ça­lış­ma ruh­sa­tı ala­cak­lar. Al­ma­yan­lar ise mü­dür­lü­ğün uy­gu­la­ya­ca­ğı yap­tı­rım­lar­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak­lar­dır. Bu iş ye­ri ka­pat­ma­ya ka­dar gi­de­cek­tir. Söz ko­nu­su ruh­sa­tı ala­bil­mek için 5 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­den ön­ce ver­gi kay­dı, oda kay­dı, ser­ti­fi­ka ve iş­ye­rin­de ofis de bu­lun­ma­sı ge­re­ken araç ve ge­reç­ler ol­ma­lı­dır. Bü­tün mü­te­ah­hit ve mes­lek­taş­la­rı­mı­za ha­yır­lı iş­ler ve bol ka­zanç­lar di­le­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER