Kuaför Ahmet vitrin yeniledi

Ah­met Fın­dık­çı ve Ah­met Boz­kurt’un sa­hi­bi ol­du­ğu Kua­för Ah­met, ye­ni­le­nen yü­züy­le müş­te­ri­le­ri­nin hiz­me­tin­de.

Kuaför Ahmet vitrin yeniledi

RE­CEP ME­BET
Ah­met Fın­dık­çı ve Ah­met Boz­kurt’un sa­hi­bi ol­du­ğu Kua­för Ah­met, ye­ni­le­nen yü­züy­le müş­te­ri­le­ri­nin hiz­me­tin­de.
Os­man­cık Cad­de­si 1. Uç So­kak nu­ma­ra 4’te fa­ali­yet gös­te­ren kua­för sa­lo­nu, iç me­ka­nı­nın ar­dın­dan dış cep­he­si­ni de ye­ni­le­di.
Ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ye­ni­lik­ler­le il­gi­li bil­gi ve­ren Ah­met Fın­dık­çı, “Sa­re De­sign ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan özel pro­je ışı­ğın­da sa­lo­nu­mu­zun dış cep­he­si­ni te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­le­dik” de­di.
“Ye­ni­le­nen iç me­ka­nı­mız­da ise VİP Oda­sı ve Cilt Ba­kım Bö­lü­mü’nü de hiz­me­te sun­muş­tuk” di­yen Fın­dık­çı, tüm müş­te­ri­le­ri için özel hav­lu­la­rın yer al­dı­ğı do­lap­lar oluş­tur­duk­la­rı­nı ha­tır­lat­tı.
35 yı­lı aşan mes­le­ki tec­rü­be­le­ri ile çağ­daş hiz­met kon­sep­ti­ni bu­luş­tur­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Fın­dık­çı, “Ye­ni­lik­le­ri­mi­zi ya­kın­dan gör­mek is­te­yen her­ke­si Kua­för Ah­met’e da­vet edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.Os­man­cık Cad­de­si 1. Uç So­kak nu­ma­ra 4’te fa­ali­yet gös­te­ren kua­för sa­lo­nu, iç me­ka­nı­nın ar­dın­dan dış cep­he­si­ni de ye­ni­le­di.
Ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ye­ni­lik­ler­le il­gi­li bil­gi ve­ren Ah­met Fın­dık­çı, “Sa­re De­sign ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan özel pro­je ışı­ğın­da sa­lo­nu­mu­zun dış cep­he­si­ni te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­le­dik” de­di.
“Ye­ni­le­nen iç me­ka­nı­mız­da ise VİP Oda­sı ve Cilt Ba­kım Bö­lü­mü’nü de hiz­me­te sun­muş­tuk” di­yen Fın­dık­çı, tüm müş­te­ri­le­ri için özel hav­lu­la­rın yer al­dı­ğı do­lap­lar oluş­tur­duk­la­rı­nı ha­tır­lat­tı.
35 yı­lı aşan mes­le­ki tec­rü­be­le­ri ile çağ­daş hiz­met kon­sep­ti­ni bu­luş­tur­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Fın­dık­çı, “Ye­ni­lik­le­ri­mi­zi ya­kın­dan gör­mek is­te­yen her­ke­si Kua­för Ah­met’e da­vet edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER