Kuaför Tuğba yeni yerinde

Tuğ­ba Şar­lı’nın sa­hi­bi ol­du­ğu “Kua­för Tuğ­ba” müş­te­ri­le­ri­ne da­ha iyi hiz­met ve­re­bil­mek ama­cıy­la ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı.

Kuaför Tuğba yeni yerinde

M.BU­RAK YAL­ÇIN

Tuğ­ba Şar­lı’nın sa­hi­bi ol­du­ğu “Kua­för Tuğ­ba” müş­te­ri­le­ri­ne da­ha iyi hiz­met ve­re­bil­mek ama­cıy­la ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı.

Kua­för Tuğ­ba sa­hi­bi Tuğ­ba Şar­lı, da­ha ön­ce Car­men Pas­ta­ne­si ya­nın­da hiz­met ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, müş­te­ri­le­ri­ni ve Ço­rum­lu­la­rı Ye­ni­yol Ma­hal­le­si Sel So­kak Şa­hin­baş Apart­ma­nı Kat 1’de­ki (Ne­ca­ti­bey Göm­lek kar­şı­sı) ye­ni yer­le­ri­ne bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

15 yıl­dır sek­tö­rün içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Şar­lı, de­ne­yim­li ve tec­rü­be­li per­so­ne­liy­le kaş kon­tür ya­pı­mı, söz ba­şı, ni­şan sa­çı, ağ­da, saç ba­kı­mı, kay­nak, per­ma, ma­ni­kür ve pe­di­kür hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER