‘Kudüs direnişin can damarı’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, ka­til İs­ra­il’in Fi­lis­tin’de ger­çek­leş­tir­di­ği kat­li­am­la­rı kı­na­dı.

‘Kudüs direnişin can damarı’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, ka­til İs­ra­il’in Fi­lis­tin’de ger­çek­leş­tir­di­ği kat­li­am­la­rı kı­na­dı.

“İn­san­lı­ğın ve üm­me­tin kal­bi, İs­lam’ın ilk kıb­le­si olan Ku­düs onu­ru­muz, or­tak da­va­mız­dır.” di­yen Sa­at­cı, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Ku­düs, da­yan­ma nok­ta­mı­zın son sı­nı­rı­dır. Ku­düs, si­yo­nist iş­gal­den kur­tu­la­na ka­dar dur­ma­ya­ca­ğız. Ku­düs öz­gür ola­na ka­dar, sus­ma­ya­ca­ğız. Dün­ya­nın en bü­yük güç­le­ri si­yo­nist te­rör çe­te­si­ni des­tek­li­yor. Fi­lis­tin ise bü­tün yok­luk­la­ra rağ­men di­re­ni­yor. Düş­man ken­di­sin­den bek­le­ne­ni ya­pı­yor. Bi­zi üzen, kah­re­den, sa­yı­sı 2 mil­ya­ra yak­la­şan üm­me­tin ay­maz­lı­ğı, ses­siz­li­ği­dir. Müs­lü­man­lar bak­tık­ça, on­lar Mes­cid-i Ak­sa’dan bir taş da­ha sö­ke­cek­ler. Biz bek­le­dik­çe on­lar bir Fi­lis­tin­li’yi da­ha şe­hid ede­cek, bir Ku­düs­lü’yü da­ha yur­dun­dan ede­cek, Ku­düs’ü tek bir Fi­lis­tin­li kal­ma­yın­ca­ya ka­dar Müs­lü­man­sız­laş­tı­ra­cak­lar. Ak­sa’yı yık­tık­la­rın­da mi­ting­le­rin, ey­lem­le­rin, ata­ca­ğı­mız slo­gan­la­rın hiç­bir an­la­mı kal­ma­ya­cak. Bu­ra­dan İs­lam ül­ke­le­ri­ne ses­le­ni­yo­rum; BM Ge­nel Ku­ru­lun­da­ki ka­rar gös­ter­di ki; biz aya­ğa kal­kın­ca kü­re­sel zu­lüm şe­be­ke­si da­ğıl­dı. Dik du­ruş ve di­re­niş sür­dü­rül­me­li­dir. O gün, bu gün­dür. Bu­gün aya­ğa kalk­maz­sak ya­rın geç olur. Ku­düs ne­fes­siz ka­lır­sa üm­met bo­ğu­lur. Ku­düs di­re­ni­şin can da­ma­rı­dır. Ku­düs’ün ka­de­ri üm­me­tin ka­de­ri­dir. Zul­me ses­siz ka­lan şey­tan­dır. Ku­düs el­bet öz­gür­le­şe­cek­tir.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER