Kudüs sevdalılarına davet

Ço­rum İHH, ABD’nin İs­ra­il Bü­yü­kel­çi­li­ği’ni Ku­düs’e ta­şı­ma­sı­na tep­ki ve Bü­yük Dö­nüş Yü­rü­yü­şü’ne des­tek ver­mek için tüm Müs­lü­man­la­rı mey­dan­la­ra da­vet et­ti.

Kudüs sevdalılarına davet

Ço­rum İHH, ABD’nin İs­ra­il Bü­yü­kel­çi­li­ği’ni Ku­düs’e ta­şı­ma­sı­na tep­ki ve Bü­yük Dö­nüş Yü­rü­yü­şü’ne des­tek ver­mek için tüm Müs­lü­man­la­rı mey­dan­la­ra da­vet et­ti.

Bu­gün cu­ma na­ma­zı son­ra­sı sa­at 13.30’da Hür­ri­yet Par­kı önün­de Ku­düs dost­la­rıy­la bu­lu­şa­rak ABD’nin ve İs­ra­il'in bu hu­kuk­suz ka­ra­rı­na kar­şı çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, tüm Ku­düs sev­da­lı­la­rı­nı ve vic­dan sa­hip­le­ri­ni il­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek bu ey­lem­le­re da­vet eden Ço­rum İHH’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:

“ABD’nin İs­ra­il Bü­yü­kel­çi­li­ği­ni Ku­düs’e ta­şı­ma­sı­na tep­ki gös­ter­mek, Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­mi­zin dü­zen­le­di­ği Bü­yük Dö­nüş Yü­rü­yü­şü’ne des­tek ver­mek ve Bü­yük Fe­la­ket ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Nak­ba’nın 70. yı­lı­nı pro­tes­to et­mek için bü­tün kar­deş­le­ri­mi­zi mey­dan­la­ra da­vet edi­yo­ruz.

15 Ma­yıs gü­nü Bü­yük Fe­la­ket Nak­ba’nın 70. yıl dö­nü­mü. 70 yıl­dan be­ri Si­yo­nist İs­ra­il, Müs­lü­man­la­rı kış­kırt­mak ama­cıy­la Mes­cid-i Ak­sa et­ra­fın­da yaş­lı, genç, ka­dın ço­cuk de­me­den kat­li­am­la­rı­na de­vam edi­yor. İs­ra­il dev­le­ti ve as­ker­le­ri, kir­li pos­tal­lar­la Kıb­le Ca­mii’nin için­de te­rör es­ti­rip iba­det eden in­san­la­ra gaz bom­ba­la­rıy­la ve plas­tik mer­mi­ler­le sal­dı­ra­rak, ca­mi­de bu­lu­nan Kur’an-ı Ke­rim'le­ri yer­le­re atıp üst­le­ri­ne ba­sa­rak hu­kuk­suz­lu­ğa hız kes­me­den de­vam et­mek­te­dir. Fi­lis­tin’e, Gaz­ze’ye uy­gu­la­nan ab­lu­ka ve am­bar­go her ge­çen gün ağır­laş­mak­ta­dır. 70 yıl­dır hak­la­rı, top­rak­la­rı, va­tan­la­rı, can­la­rı, mal­la­rı gasp edi­len Fi­lis­tin­li­ler, İs­ra­il zul­mü al­tın­da ya­şam­la­rı­nı de­vam et­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.

Fi­lis­tin­li­ler, ka­dın­la­rıy­la ve ço­cuk­la­rıy­la son bir ay­dır Bü­yük Dö­nüş Yü­rü­yü­şü ger­çek­leş­ti­ri­yor­lar. İş­gal­ci İs­ra­il ise ateş açıp ma­sum in­san­la­rı, ço­cuk­la­rı ve ya­şa­nan olay­la­rı dün­ya­ya ak­tar­mak is­te­yen ba­sın men­sup­la­rı­nı şe­hit edi­yor. Olay­la­rın baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne ka­dar İs­ra­il as­ker­le­ri­nin kur­şun­la­rıy­la ve mü­da­ha­le­siy­le 48 ki­şi şe­hit edil­di, 8 bi­nin üze­rin­de ki­şi de ya­ra­lan­dı.

İlk kıb­le­mi­zin bu­lun­du­ğu Ku­düs ve Fi­lis­tin, 1948 yı­lın­dan be­ri hu­kuk­suz ola­rak ku­ru­lan Si­yo­nist İs­ra­il iş­ga­li al­tın­da­dır. Si­yo­nist İs­ra­il dev­le­ti, Ku­düs’ü hu­kuk­suz bir şe­kil­de tüm ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­la­ra ay­kı­rı ola­rak baş­kent yap­mak is­te­mek­te­dir. Kim han­gi ka­ra­rı alır­sa al­sın "Ku­düs İs­la­mın­dır ve Ku­düs bi­zim­dir. Ku­düs sa­hip­siz de­ğil­dir. Ku­düs, Mek­ke ve Me­di­ne'den son­ra, bü­tün Müs­lü­man­la­rın kut­sal bil­di­ği Mes­cid-i Ak­sa’ya ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta­dır. Şim­di ilk kıb­le­mi­ze, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (SAS) Mi­raç’a yük­sel­di­ği o mü­ba­rek bel­de­ye sa­hip çık­ma za­ma­nı­dır.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER