Kuşadası’na Çorumlu kaymakam atandı

Ku­şa­da­sı Kay­ma­kam­lı­ğı’na 5 yıl­dır İz­mir’in Kar­şı­ya­ka il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğı’nı yü­rü­ten hem­şe­ri­miz Sa­det­tin Yü­cel atan­dı. Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Mu­am­mer Ak­soy ise Ber­ga­ma Ka­ya­ma­ka­mı ol­du.

Kuşadası’na Çorumlu kaymakam atandı


İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan, 2018 yı­lı Mül­ki İda­re Amir­le­ri Ata­ma Ka­rar­na­me­siy­le 471 mül­ki ida­re ami­ri­nin ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği du­yu­rul­du. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re, 2018 Yı­lı Mül­ki İda­re Amir­le­ri Ata­ma Ka­rar­na­me­siy­le bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de gö­rev sü­re­le­ri­ni ta­mam­la­yan ya da hiz­met ve ma­ze­ret­le­ri ge­re­ğin­ce ka­rar­na­me kap­sa­mı­na alı­nan 471 mül­ki ida­re ami­ri­nin gö­rev yer­le­ri, li­ya­kat ve kı­dem­le­ri dik­ka­te alı­na­rak de­ğiş­ti­ril­di. Ye­ni ka­rar­na­mey­le Ku­şa­da­sı Kay­ma­kam­lı­ğı’na 20 Tem­muz 2013 ta­ri­hin­den be­ri İz­mir’in Kar­şı­ya­ka il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğı’nı yü­rü­ten Sa­det­tin Yü­cel atan­dı. Son dö­nem­de­ki uy­gu­la­ma­la­rıy­la eleş­ti­ri­len Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Mu­am­mer Ak­soy ise Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı ol­du.
 

SA­DET­TİN YÜ­CEL KİM­DİR ? 
Ku­şa­da­sı’nın ye­ni Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yü­cel, 1964 yı­lın­da Ço­rum’da doğ­du. 1986 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mün­den me­zun olan Kay­ma­kam Yü­cel, sta­jer kay­ma­kam­lık­la­rın ar­dın­dan 1990 yı­lın­da Kay­ma­kam­lık kur­su­nu bi­tir­dik­ten son­ra ilk gö­rev ye­ri ola­rak Es­ki­şe­hir’in Mi­ha­lıç­çık İl­çe­si­ne Kay­ma­kam ola­rak atan­dı. Da­ha son­ra sı­ra­sıy­la Bur­dur Al­tın­yay­la İl­çe­si Ku­ru­cu Kay­ma­kam­lı­ğı (1991-1992), Muş Var­to il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğı, (1992-1994) Si­vas İli Gü­rün Kay­ma­kam­lı­ğı, (1994-1997) An­tal­ya Ga­zi­pa­şa Kay­ma­kam­lı­ğı, (1997 -1999) gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra 1999 yı­lın­da Sam­sun İli Hav­za Kay­ma­kam­lı­ğı (1999-2004), To­kat İli Tur­hal il­çe­si Kay­ma­ka­mı iken (2004-2008), İs­tan­bul İli Be­şik­taş İl­çe­si Kay­ma­ka­mı ola­rak gö­rev yap­tı (2008-2013) ve son ola­rak ta İz­mir İli Kar­şı­ya­ka il­çe­si Kay­ma­ka­mı(2013-2018) yap­tı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER