Lokantacılardan ABD mallarına boykot

Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı, ABD'nin do­lar üze­rin­den Tür­ki­ye'ye kar­şı baş­lat­tı­ğı eko­no­mik sa­va­şa kar­şı, Oda üye­le­ri­ne gön­der­di­ği me­saj­la Ame­ri­kan mal­la­rı­nı boy­kot et­me ka­ra­rı al­dı.

Lokantacılardan ABD mallarına boykot

Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı, ABD'nin do­lar üze­rin­den Tür­ki­ye'ye kar­şı baş­lat­tı­ğı eko­no­mik sa­va­şa kar­şı, Oda üye­le­ri­ne gön­der­di­ği me­saj­la Ame­ri­kan mal­la­rı­nı boy­kot et­me ka­ra­rı al­dı.
Ko­nu hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Oda Baş­ka­nı Bur­han Bal­cı, Fe­de­ras­yon nez­din­de baş­la­tı­lan boy­ko­tu oda üye­le­riy­le pay­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, tüm oda üye­le­ri­nin bu ka­ra­ra uy­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Bal­cı ta­ra­fın­dan oda üye­le­ri­ne çe­ki­len me­saj­da ise şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: "ABD yö­ne­ti­mi­nin Türk eko­no­mi­si­ne kar­şı baş­lat­tı­ğı yap­tı­rım­lar kar­şı­sın­da Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı ola­rak gı­da sek­tö­rün­de kul­la­nı­lan Ame­ri­kan mal­la­rı­nı ve elek­tro­nik alet­le­ri­ni boy­kot et­me ka­ra­rı al­mış bu­lun­mak­ta­yız. De­ğer­li üye­le­ri­mi­zin bu ko­nu­da has­sa­si­yet gös­te­re­rek ül­ke­mi­ze des­tek çı­ka­ca­ğı­nı bi­le­rek bu me­sa­jı siz de­ğer­li üye­le­ri­mi­ze gön­der­me ka­ra­rı al­dık. İş­le­ri­niz­de bol ka­zanç di­le­riz."

BAL­CI'DAN GI­DA ÜRÜN­LE­Rİ­NE ZAM TEP­Kİ­Sİ
Ço­rum Aş­çı ve Lo­kan­ta­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Bur­han Bal­cı ay­rı­ca Do­lar ku­ru­nu ba­ha­ne ede­rek, lo­kan­ta­cı es­na­fı­nın gir­di ma­li­yet­le­ri­ne ya­pı­lan zam­ma tep­ki gös­ter­di.
Buğ­day, Ay­çi­çek ve do­ma­tes alım fi­yat­la­rı­nın ye­rin­de sa­yar­ken, un, sı­vı yağ ve sal­ça­ya fa­hiş zam ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bal­cı, ima­lat­çı fir­ma­lar­dan es­na­fı ve va­tan­daş­la­rı da dü­şün­me­le­ri­ni is­te­di. Şu­an için ye­mek fi­yat­la­rın­da zam ka­ra­rı al­ma­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Bur­han Bal­cı, gir­di fi­yat­la­rı­nın düş­me­me­si kar­şı­sın­da ye­mek fi­yat­la­rı­na zam­mın ka­çı­nıl­maz ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER