Lütfen çöp bidonlarının önüne park etmeyin

Cad­de ve so­kak ara­la­rın­da bu­lu­nan çöp kon­tey­ner­le­ri, du­yar­sız sü­rü­cü­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yan­lış park­lar­dan do­la­yı te­miz­le­ne­mi­yor. 

Lütfen çöp bidonlarının önüne park etmeyin

FA­TİH BAT­TAR
Cad­de ve so­kak ara­la­rın­da bu­lu­nan çöp kon­tey­ner­le­ri, du­yar­sız sü­rü­cü­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yan­lış park­lar­dan do­la­yı te­miz­le­ne­mi­yor. 
Özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı'ndan son­ra, ke­mik atık­la­rı­nın yo­ğun­lu­ğu­na dik­kat çe­ken ma­hal­le sa­kin­le­ri, gü­nün­de alı­na­ma­yan kon­tey­ner­le­rin bir son­ra­ki se­fe­ri bek­le­di­ği­ni, za­ten aşı­rı sı­cak gi­den ha­va­lar ne­de­niy­le de da­ya­nıl­maz ko­ku ve si­nek yo­ğun­lu­ğu­nun ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. 

"Hem vak­tin­de te­miz­len­me­me­sin­den şi­ka­yet­çi olu­yo­ruz ama bir yan­dan da te­miz­lik gö­rev­li­le­ri­nin çöp­le­ri te­miz­le­me­si­ni en­gel­le­yen de yi­ne biz olu­yo­ruz. Bir so­kak aşa­ğı­ya park et­me­mek için çöp bi­don­la­rı­nın önü­nü ka­pa­tan sü­rü­cü­ler, baş­ta ken­di evi ve so­ka­ğı ol­mak üze­re bi­le­rek ya da bil­me­ye­rek za­rar ve­ri­yor. Lüt­fen bi­raz da­ha du­yar­lı ola­lım ve da­ha gü­zel bir Ço­rum için üze­ri­mi­ze dü­şen so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı ye­ri­ne ge­ti­re­lim." di­yen Ço­rum­lu­lar,  ay­nı za­man­da te­miz­lik ça­lı­şan­la­rı­nın da gö­rev­le­ri­ni da­ha ra­hat yap­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER