Mali tatil başladı

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 20 günlük mali tatilin 1 Temmuz itibariyle başladığını açıkladı.

Mali tatil başladı

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 20 günlük mali tatilin 1 Temmuz itibariyle başladığını açıkladı.

Mali tatilin son günü olan 20 Temmuz’un aynı zamanda Kurban Bayramı’nın ilk günü olması nedeni ile mali tatil sonrası ilk işgününün 26 Temmuz olacağını belirten SMMMO Başkanı Doğan, tatil dolayısıyla uzayan ve işlemeyen süreler ile defter ev belgelerin ibrazı, tabligat işlemleri, vergi ödeme süreleri vb konularda şu bilgileri verdi:

“Kanunda yer alan düzenlemeye göre;
Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER
Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlar:
Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Ancak mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkün.

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

MALİ TATİL NEDENİYLE İŞLEMEYEN SÜRELER
Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlar:
Muhasebe kayıt süreleri
Vergi Usul Kanunu'nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri
Dava açma süresi

MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA
İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ
Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil.
Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN 5 GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.
Önceki yıllarda, Haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme süresi, bu düzenleme çerçevesinde beş gün uzuyordu. Ancak 29.03.2019 tarih ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 26'sı olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla mali tatilin bu beyannamelerin verme süresine bir etkisi kalmadı.

BEYANNAME VERME SÜRESİ UZAMIŞ OLAN VERGİLERDE ÖDEME SÜRESİ
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.

MALİ TATİL KAPSAMINDA  OLMAYAN SÜRELER/VERGİLER
Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.
Özel tüketim vergisi, 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi, 
Özel iletişim vergisi
Şans oyunları vergisi
Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.
Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.”

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 10:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER