Masal tadında eğitim

Özel Ma­sal Kreş ve Gün­düz Ba­kı­me­vi Yaz Oku­lu ile hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor.

Masal tadında eğitim

Es­te­tik Kül­tür ve Sa­nat Mer­ke­zi sa­hi­bi Es­ra ve Le­vent Es­te­tik’in ku­ru­cu­la­rı ol­du­ğu Özel Ma­sal Kreş ve Gün­düz Ba­kı­me­vi, 0-6 yaş ara­sı ço­cuk­la­rın eğ­len­me ve öğ­ren­me ye­te­nek­le­ri­ni keş­fet­me­le­ri ama­cı ile çe­şit­li ders ve et­kin­lik­ler­le ya­ra­tı­cı­lık­la­rı­nı ge­liş­tir­me­le­ri­ne ola­nak sağ­la­ya­rak boş va­kit­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni sağ­la­mak için Yaz Oku­lu ile hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor.


Özel Ma­sal Kreş ve Gün­düz Ba­kı­me­vi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İn­gi­liz­ce, Jim­nas­tik, Ba­le, Tek­wan­do, Tram­bo­lin jump, Sur­vi­ver, Dra­ma ve Ti­yat­ro, Ri­tim Orff, Dans, Sat­ranç, Re­sim ve El Sa­nat­la­rı gi­bi bir çok branş­ta 2-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­la eği­tim sü­re­ci­ni ta­mam­la­yıp ge­le­ce­ğin mi­ma­rı ola­cak ço­cuk­la­rın te­me­li ol­ma­yı he­def­le­yen Ba­kı­me­vi, yaz oku­lu ka­yıt­la­rı­nın de­vam et­me­si­nin ya­nın­da ye­ni eği­tim dö­ne­mi için de ka­yıt baş­vu­ru­la­rı­nı al­ma­ya baş­la­dı. Haf­ta­so­nu ça­lı­şan ai­le­ler için de cu­mar­te­si da­hil ya­rım gün, tam gün ve sa­at­lik eği­tim­ler ve­ri­le­cek.


Dans der­sin­de Vic­to­ria Kah­ra­man (An­ka­ra Ope­ra ve Ba­le Sa­nat­çı­sı ve Ço­cuk Ba­le Öğ­ret­me­ni), Ri­tim Orff Der­sin­de Gül­şah Ök­ten (Kon­ser­va­tu­ar Sa­nat­çı­sı), Jim­nas­tik Der­sin­de Göz­de Çift­çi (Ar­tis­tik ve Rit­mik Jim­nas­tik Uz­ma­nı ay­rı­ca Fe­de­ras­yo­na bağ­lı Jim­nas­tik An­tre­nö­rü) ve ala­nın­da uz­man okul ön­ce­si ve ana­oku­lu bir çok eği­tim­ci kad­ro­suy­la Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Bah­çe­li­ev­ler 2. So­kak nu­ma­ra 17’de hiz­met ve­ri­yor.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER