Meclis engellileri sevindirecek

Ço­rum İl Özel İda­re­si İl Ge­nel Mec­li­si ‘Ağus­tos Ayı Top­lan­tı­la­rı’ dün baş­la­dı.

Meclis engellileri sevindirecek

RE­CEP ME­BET
Ço­rum İl Özel İda­re­si İl Ge­nel Mec­li­si ‘Ağus­tos Ayı Top­lan­tı­la­rı’ dün baş­la­dı.
İl Özel İda­re­si Sos­yal Te­sis­le­ri’nde­ki Mec­lis Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri ele alın­dı.
Mec­lis Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya yö­ne­ti­min­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­da ka­tip üye­ler Ünal Ce­viz­ci ve Üze­yir Esen­ka­ya da ha­zır bu­lun­du.
Yok­la­ma ile baş­la­yan top­lan­tı­da, bir ön­ce­ki bir­le­şi­me ait tu­ta­nak öze­ti okun­du.
Mec­lis üye­le­ri­nin ver­di­ği ya­zı­lı ve söz­lü öner­ge­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si ile de­vam eden top­lan­tı­da ba­zı ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan araş­tır­ma ra­por­la­rı oku­nup oy­lan­dı.

ALA­GÖZ’ÜN DUA ve SE­LAM­LA­RI­NI İLET­Tİ
Ge­cik­me­li baş­la­yan top­lan­tı­nın açış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, Mec­lis Üye­le­ri’nden özür di­le­di. 
Hac fa­ri­za­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan AK Par­ti İl Ge­nel Mec­li­si Üye­si Mus­ta­fa Ala­göz’ün dua ve se­lam­la­rı­nı ile­ten Ka­ya, Ağus­tos ayı top­lan­tı­la­rı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­di.

EN­GEL­Lİ­LER SE­VİN­Dİ­Rİ­LE­CEK
İl Özel İda­re­si im­kan­la­rıy­la en­gel­li 100 ki­şi­ye akü­lü araç ve te­ker­lek­li san­dal­ye alın­ma­sı he­def­le­ni­yor.
Özel İda­re Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 2018 yı­lı büt­çe­sin­de yer alan ve ta­şıt ki­ra­la­ma gi­de­ri için ay­rı­lan 33 bin TL’lik öde­ne­ğin, en­gel­li­le­rin söz ko­nu­su ih­ti­yaç­la­rı için har­can­ma­sı oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di.
İl Ge­nel Mec­li­si Top­lan­tı­sı’nda ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­la­yan Özel İda­re Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak, ilk plan­da ay­rı­lan öde­nek­le 8 adet akü­lü araç alı­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Öde­ne­ğin 100 bin TL’ye çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­yen Mec­lis Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ise en­gel­li­le­rin ih­ti­yaç­la­rı göz önü­ne alı­na­rak akü­lü araç sa­yı­sı­nın 100’e ta­mam­lan­ma­sı­nı öner­di.
Ko­nuy­la il­gi­li söz alan CHP İl Ge­nel Mec­li­si Üye­si Hay­dar Er­dem ise ‘akü­lü araç kul­la­na­bi­lir’ ra­po­ru al­mak is­te­yen en­gel­li­le­rin sı­kın­tı ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek ge­rek­li ko­lay­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

OKUL SPOR­LA­RI DES­TEK­LEN­ME­Lİ
İl Ge­nel Mec­li­si Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ‘Okul Spor­la­rı’ ko­nu­lu ra­por açık­lan­dı.
Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ah­met Tu­na, yap­tık­la­rı araş­tır­ma ve in­ce­le­me­ler so­nun­da ha­zır­la­dık­la­rı ra­po­ru Mec­lis Üye­le­riy­le pay­laş­tı.
Okul spor­la­rı­nın öğ­ren­ci­le­rin be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­nu an­la­tan Ah­met Tu­na, kul­la­nı­lan spor­tif te­sis­ler­le il­gi­li bil­gi­ler de ver­di.
Spor mal­ze­me­si ih­ti­ya­cı gi­bi ko­nu­lar­dan da bah­se­den Tu­na, okul spor­la­rı­nın des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

KA­RA­KO­LA DE­PO Kİ­RA­LA­NA­CAK
Yav­ru­tur­na Ma­hal­le­si Emek Cad­de­si’nde bu­lu­nan Bah­çe­li­ev­ler Po­lis Mer­ke­zi Amir­li­ği bi­na­sı­nın ze­min ka­tın­da bu­lu­nan de­po­nun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü adı­na ki­ra­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
İl Ge­nel Mec­li­si Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çe­lik, şah­sa ait söz ko­nu­su de­po­lu iş­ye­ri­nin Em­ni­yet hiz­met­le­rin­de kul­la­nı­mı için ki­ra­lan­ma­sı­nın Ko­mis­yon ra­po­ruy­la uy­gun gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.
Ko­mis­yon­lar­ca ha­zır­la­nan ra­por­la­rın gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı­ğı İl Ge­nel Mec­li­si top­lan­tı­la­rı, bu­gün ger­çek­le­şe­cek otu­rum­la de­vam ede­cek.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2018, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER