Mehmet Zahit Kotku Camii ibadete açılıyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ilı­ca So­kak üze­rin­de ya­pı­lan Meh­met Za­hit Kot­ku Ca­mi, bu­gün kı­lı­na­cak cu­ma na­ma­zı ile iba­de­te açı­la­cak.

Mehmet Zahit Kotku  Camii ibadete açılıyor

Geç­ti­ği­miz yıl, Ocak ayın­da iha­le­si ya­pı­lan ve Ilı­ca So­kak'ta 1511 m2 alan üze­ri­ne in­şa edi­len ca­mi­nin çev­re dü­zen­le­me­si ta­mam­lan­dı. Ca­mi içe­ri­sin­de te­miz­lik iş­lem­le­ri­ne baş­lan­dı. Meh­met Za­hit Kot­ku adı ve­ri­len ca­mi 17 Ağus­tos 2018 Cu­ma gü­nü cu­ma na­ma­zı ile bir­lik­te iba­de­te açı­la­cak.  

Ya­pı­mı ta­mam­la­nan Meh­met Za­hit Kot­ku Ca­mi'nin be­le­di­ye­ye yak­la­şık ma­li­ye­ti­nin 3 mil­yon TL ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ka­ra­ke­çi­li Ma­hal­le­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı­mız Meh­met Za­hit Kot­ku Ca­mi­imiz 660 ki­şi­lik bir ce­ma­at ka­pa­si­te­si­ne sa­hip. Ca­mi­mi­zin kub­be cep­he­le­rin taş kap­la­ma ve iç alan­da ka­le­mi­şi ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Çev­re dü­zen­le­me­si ya­pıl­dı. Meh­met Za­hit Kot­ku Ca­mi'nde ba­yan­lar için ay­rı­ca bir de Kur'an Kur­su bu­lu­nu­yor. Ca­mi te­miz­lik ekip­le­ri­miz ca­mi­miz içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız de­vam edi­yor. İn­şal­lah cu­ma gü­nü cu­ma na­ma­zıy­la bir­lik­te iba­de­te aça­ca­ğız. Hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­sun." de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER