Mesire alanında kene ısırdı

Pik­nik yap­mak için ai­le­siy­le bir­lik­te ön­ce­ki gün Sık­lık Ta­bi­at Par­kı’na gi­den bir va­tan­da­şı ke­ne ısır­dı.

Mesire alanında kene ısırdı

RE­CEP ME­BET

Pik­nik yap­mak için ai­le­siy­le bir­lik­te ön­ce­ki gün Sık­lık Ta­bi­at Par­kı’na gi­den bir va­tan­da­şı ke­ne ısır­dı.

Kol­tuk al­tı­na ya­pı­şan ke­ne­yi eve dön­dü­ğün­de far­ke­den Mus­ta­fa Yi­ğit (58), Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si acil ser­vi­si­ne kal­dı­rıl­dı.

Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) Has­ta­lı­ğı şüp­he­siy­le gö­ze­tim al­tı­na alı­nan Yi­ğit, ilk tet­kik­le­rin ar­dın­dan kon­trol şar­tıy­la ta­bur­cu edil­di.

En­fek­si­yon Kli­ni­ği’nde te­da­vi­si de­vam ede­cek olan Yi­ğit, şe­hir için­de­ki göz­de bir me­si­re ala­nın­da böy­le bir ha­di­se ya­şa­ma­nın şaş­kın­lı­ğı­nı ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ba­har­la bir­lik­te me­si­re alan­la­rı­na akın eden va­tan­daş­la­rı ke­ne­le­re kar­şı uya­ran Yi­ğit, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek halk sağ­lı­ğı için söz ko­nu­su alan­lar­da ilaç­la­ma ya­pı­la­rak ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2018, 14:06
YORUM EKLE
YORUMLAR
Recep boyraz
Recep boyraz - 3 yıl Önce

Çok geçmiş olsun Allah acil şifalar versin

SIRADAKİ HABER