MY Kolej Bursa Kampüsü açıldı

Özel Mu­rat Yıl­dı­rım Eği­tim Ku­rum­la­rı (MY Ko­lej) Bur­sa Kam­pü­sü tö­ren­le açıl­dı.

MY Kolej Bursa Kampüsü açıldı

AK Par­ti Ge­nel Mer­kez Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mu­rat Yıl­dı­rım’ın ku­ru­cu­su ol­du­ğu MYKo­lej, Bur­sa’da­ki ikin­ci eği­tim kam­pü­sü­nü hiz­me­te sun­du.

Ça­ğın ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da­ki eği­tim mo­de­liy­le, 11 şe­hir­de top­lam 17 yer­leş­ke ve 37 şu­be­sin­de­ki 475 ders­lik­te, 10 bin 200 öğ­ren­ci­ye hiz­met ve­ren MY Ko­lej, ye­ni bir eği­tim ya­tı­rı­mı­nı da­ha ha­ya­ta ge­çir­di. Ana­oku­lu, il­ko­ku­lu, or­ta­oku­lu ve ana­do­lu li­se­si­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran 33 ders­lik ve 700 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li MY Ko­lej Bur­sa Kam­pü­sü açı­lı­şı­nı, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­kan Ça­vu­şoğ­lu ile Bur­sa pro­to­ko­lü yap­tı.

Ko­nak Ma­hal­le­si Li­se So­kak’ta yer alan ve 33 ders­lik­li ve 700 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li MY Ko­lej Bur­sa Kam­pü­sü açı­lı­şı­na; Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­kan Ça­vu­şoğ­lu, AK Par­ti Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Os­man Mes­ten, Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Ali­nur Ak­taş, Ni­lü­fer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Boz­bey, Ke­les Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Te­ke, AK Par­ti Ni­lü­fer İl­çe Baş­ka­nı Ufuk Ay, AK Par­ti Os­man­ga­zi İl­çe Baş­ka­nı Ufuk Cö­mez, Mu­rat Yıl­dı­rım Eği­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Yıl­dı­rım, Al­piş Gro­up Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ser­taç Ka­ra­alp, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri, mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler, eği­tim ca­mi­ası­nın tem­sil­ci­le­ri ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
 

YIL­DI­RIM: ‘EN ÖNEM­Lİ YA­TI­RIM, İN­SA­NA YA­PI­LAN­DIR’
Prog­ra­mın açı­lı­şın­da ko­nu­şan ve kam­pü­sün Bur­sa’nın en iyi ye­rin­de ol­du­ğu­na işa­ret eden MY Ko­lej Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Yıl­dı­rım, in­sa­na ya­pı­lan ya­tı­rı­mım öne­mi­me işa­ret et­ti. İn­sa­nı şe­kil­len­di­re­nin de eği­tim ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yıl­dı­rım, “Eğer in­sa­nın ka­fa­sı­na, kal­bi­ne, in­sa­nı do­yu­ra­cak olan mi­de­si­ne hi­tap ede­mez­se­niz, ba­şa­rı­lı ola­maz­sı­nız. Bu dü­şün­cey­le mil­le­ti­mi­ze na­sıl kat­kı sağ­la­rız, öğ­ren­ci­ler bu şe­kil­de na­sıl fay­da sağ­lar di­ye yo­la çık­tık. Bi­zi fark­lı kı­lan mil­li ve yer­li esas an­la­yı­şı­mız­dır. Mil­li de­ğer­le­re sa­hip, va­ta­nı­na ve in­sa­nı­na sa­hip çı­ka­bi­le­cek bir ne­sil ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la yo­la çık­tık. Bun­da id­di­alı­yız” de­di.
Ve­li­le­rin MY Ko­lej ka­li­te­si­ne gü­ven­di­ği­ne işa­ret eden Yıl­dı­rım, ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Gü­ve­ni­lir bir li­ma­nız. Ve­li­le­ri­miz, ço­cuk­la­rı­nın ken­di dü­şün­ce tarz­la­rı­na gö­re ye­ti­şe­cek, eği­tim ala­ca­ğı­na ina­nı­yor. Hem il­mi hem de sos­yal yön­de er­dem­li bi­rey­ler ye­tiş­ti­re­rek, öz­ben­li­ği­ni or­ta­ya ko­ya­cak ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek için bu okul­la­rı aç­tık ve aç­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Bur­sa’da sağ­lık mes­lek li­se­miz var. Ge­le­cek yıl da bü­yük bir kam­püs açı­yo­ruz. Al­piş İn­şa­at ile or­tak­la­şa ya­pa­ca­ğız. Ge­le­cek yıl bu­ra­sı ha­zır ha­le ge­le­cek ve biz Bur­sa’ya bü­yük kat­kı sağ­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Rah­met­li ba­bam bu­ra­da as­ker­lik yap­mış­tı. Bi­zim gö­zü­müz hep Bur­sa’day­dı. İn­şal­lah da­ha bü­yük kat­kı­lar ko­ya­ca­ğız. Yer­li or­tak­la­rı­mız var. Ken­di­le­ri­ni eği­tim ca­mi­asın­dan se­çi­yo­ruz. Te­be­şir to­zu­nu yu­tan ka­lem tu­tan ki­şi­ler­le eği­tim an­la­yı­şı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Bi­ze ema­net edi­len yav­ru­lar bi­zim ema­ne­ti­miz­de­dir. Biz on­la­rı ça­ğın üs­te­sin­den ge­le­cek şe­kil­de, kö­kü sağ­lam ve dal­la­rı ge­niş bir ağaç gi­bi mey­ve ve­re­bi­le­cek bir şe­kil­de ye­tiş­ti­re­ce­ğiz.”

 

ÇA­VUŞOĞ­LU’NDAN ÖV­GÜ
Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali­nur Ak­taş ve AK Par­ti Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Os­man Mes­ten’in de bi­rer se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yap­tı­ğı tö­ren­de kür­sü­ye ge­len Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­kan Ça­vu­şoğ­lu, “Bu­ra­dan me­zun olan öğ­ren­ci­ler ge­le­ce­ği şe­kil­len­di­re­cek” de­di.
Açı­lı­şın onur ko­nu­ğu olan Ça­vu­şoğ­lu, “Çok gü­zel bir ve­si­ley­le bir ara­ya gel­dik. Yen kam­pü­sün ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni ni­yaz edi­yo­rum. Bu­ra­da eği­tim ala­cak kar­deş­le­ri­mi­zin ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze fay­da­lı bi­rer in­san ol­ma­la­rı­nı di­le­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


2002 yı­lın­da eği­ti­me ay­rı­lan pa­yın 11 mil­yar TL ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Ça­vu­şoğ­lu, “Bu ya­tı­rım sı­ra­la­ma­sın­da sa­vun­ma­dan di­ğer alan­lar­dan son­ra ge­len bir ya­tı­rım­dı, eği­ti­me ya­pı­lan ya­tı­rım. Bu­gün 11 ka­tı­na çık­tı. Sek­tö­rel baz­da en bü­yük pa­yı alı­yor. Son 16 yıl­da eği­tim­de fi­zi­ki ko­şul­la­rı­nı pre­zan­tabl ha­le, mü­kem­mel ha­le ge­tir­dik. Öğ­ret­men ka­pa­si­te­si­ni hem ni­te­lik hem ni­ce­lik an­la­mın­da iyi nok­ta­la­ra ge­tir­dik. Gel­di­ği­miz nok­ta önem­li bir nok­ta. Mil­li ve yer­li şu­ur­la ye­tiş­ti­ri­le­cek olan öğ­ren­ci­le­ri­miz ge­le­ce­ği­mi­zin mi­mar­la­rı ve ak­tör­le­ri ola­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Bu eği­tim ku­rum­la­rın­dan ye­ti­şe­cek bi­rey­le­rin ül­ke­yi bek­le­nen se­vi­ye­ye ve bir kü­re­sel güç ha­li­ne ge­ti­re­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ça­vu­şoğ­lu, “Mu­rat Bey’e, Bur­sa’ya böy­le bir te­si­si ka­zan­dır­dı­ğı için te­şek­kür edi­yo­rum. Al­lah bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ken­di­le­ri­nin yar­dım­cı­sı ol­sun. Yer­li ve mil­li çer­çe­ve­de ve­ri­le­cek eği­tim önü­müz­de­ki dö­ne­min eği­ti­mi ola­cak­tır” de­di.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Bur­sa’nın en ye­ni eği­tim ku­ru­mu MY Ko­lej Kam­pü­sü’nün açı­lış kur­de­le­si, tö­re­ne ka­tı­lan pro­to­kol üye­le­riy­le bir­lik­te ke­sil­di. Pro­to­kol üye­le­ri ve açı­lı­şa ka­tı­lan da­vet­li­ler, kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan 5 bin met­re­ka­re alan üze­ri­ne in­şa edi­len ve 200 ki­şi­lik kon­fe­rans sa­lo­nu, ka­pa­lı yüz­me ha­vu­zu, açık ve ka­pa­lı ak­ti­vi­te alan­la­rı­nın ve la­bo­ra­tu­var­la­rın ya­nı sı­ra sa­nat atöl­ye­le­ri­nin de yer al­dı­ğı kam­pü­sü gez­di­ler. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER